BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Metody wyceny małych przedsiębiorstw
The Methods of Small Companies Yaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 521-541, rys.,tab.,bibliogr. 27 poz.
Keyword
Wycena, Przedsiębiorstwo
Valuation, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Opracowanie omawia trzy główne grupy metod wyceny, możliwe do zastosowania w odniesieniu do MSP: metody dochodowe (z uwzględnieniem specyfiki podmiotów nowych oraz nierentownych), metody wyceny opcji rzeczowych, metody uwzględniające kapitał intelektualny (bezpośrednią lub pośrednią jego wycenę). Ponadto wskazane są także uproszczone metody wyceny mikro- i małych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The paper presents three main groups of yaluation attributable to SME: discounted eamings/ cash flow methods (including the specifics of start-up, young firms and firms with negative eamings), real option yaluation methods and methods including intellectual capital yaluation (direct or indirect). Furthermore simplistic (rule-of-thumb) yaluation methods are presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Jaki A.: Wycena wartości firmy metodą fazową. "Przegląd Organizacji" 1991, nr 12.
 2. Borowiecki R.: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, TWIGGER, Warszawa 1995.
 3. Buchner R., Englert J., Pielichaty E.: Wycena przedsiębiorstw drogą ich porównań. "Rachunkowość" 1995, nr 4.
 4. Budziak T.: Ile jest warte przedsiębiorstwo. Poltext, Warszawa 1991.
 5. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Yaluation: Measuring and Managing the Yalue of Companies. John Wiley & Sons, Inc., 1990.
 6. Damodaran A.: lnvestment yaluation. 2nd ed., John Wiley & Sons, New York 2002.
 7. Damodaran A.: The darkside of valuation. Financial Times Prentice Hall, London 2001.
 8. Edvinsson L., Malone M.S..- Intellectual Capital. HarperCollins Publishers, 1997.
 9. Fierla A.: Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 10. Gajdka J.: Wykorzystanie modeli z zakresu wyceny opcji do szacowania wartości aktywów i pasywów spółki. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Płock-Łódź 2001.
 11. Kamela-Sowińska A.: Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
 12. Kasiewicz St., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 13. Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
 14. Lev B.: Intangibles. Management, Measurement, Reporting. Brooking Institution Press 2001.
 15. Luehrman T.A.: Capital Projects as Real Options: An Introduction. "Harvard Business School Note" nr 9-295-074, March 1995.
 16. Marcinkowska M.: Dobór metod wyceny przedsiębiorstw - cele i uwarunkowania wyceny. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 36, Warszawa 1996.
 17. Martin Ch., Hartley J.: SME intangible assets. ACCA Research Report No. 93, Certified Accountants Educational Trust, London 2006.
 18. Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Wydawnictwo AE w Po¬znaniu, Poznań 2005.
 19. Monteąuin V.R. i inni: An integrated framework for intellectual capital measurement and knowledge management implementation in smali and medium-sized enterprises. "Journal of Information Science" 2006, nr 32.
 20. Ostaszewicz P, Panfil M.: Specyfika wyceny małych przedsiębiorstw. W; Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 1999.
 21. Recent trends in valuation. From strategy to value. Red. L. Keuleneer, W. Yerhoog. John Wiley & Sons, Chichester 2003.
 22. Reilly R.F., Schweihs R.P.: Yaluing Intangible Assets. McGraw-Hill 1999.
 23. Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L.: Intellectual Capital; Navigating the New Business La«rf5cape. MACMILLAN PRESS 1997.
 24. Stewart T.A.: Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. Doubleday/Currency, New York 1997.
 25. Urbanek G.: Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 26. Yegge W.M.: A Basic Guide for Yaluing a Company. 2nd ed., John Wiley and Sons, 2002.
 27. Zarzecki D., Czarnuch R.: Wycena przedsiębiorstw w Polsce. "Rachunkowość" 1992, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu