BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Możliwości finansowego pomiaru aktywów niematerialnych
Intangible Assets Financial Measurement Possibilities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 543-553, tab.,bibliogr. 14 poz.
Keyword
Aktywa, Finanse, Pomiary
Assets, Finance, Measurement
Note
summ.
Abstract
Wzrost znaczenia aktywów niematerialnych determinuje konieczność ich finansowego pomiaru. Pomiar pozwala na zidentyfikowanie stopnia rozwoju poszczególnych elementów aktywów niematerialnych, jak i też na określenie obecnej ich wartości. Celem niniejszego opracowania jest: a) przedstawienie ograniczeń pomiaru aktywów niematerialnych przy wykorzystaniu narzędzi jakie dostarcza rachunkowość; b) przedstawienie możliwości finansowego pomiaru aktywów niematerialnych za pomocą wybranych metod bezpośredniego pomiaru, wskazując zarazem korzyści, jak i ograniczenia praktycznej ich aplikacji. (abstrakt oryginalny)

The increase of intangible assets importance determines the necessity for their fmancial measurement. The measurement allows to identify the degree of particular components of intangible assets development as well as determine their present value. The aim of this study is: a) Presenting the limitations of intangible assets measurement using the instrument accounting provides; b) Presenting the possibilities of financial measurement of intangible assets using selected direct measurement methods, indicating at the same time benefits as well as drawbacks of their application in practice. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Andriessen D.: Implementing the KPMG Yalue Explorer Critical success factors for applying IC measurement tools. "Journal of Intellechial Capital" 2005, nr 4.
 2. Bhartesh K.R, Bandyopadhyay A.K.; Intellectual Capital: Concept and its Measurement. "Finance India" 2005, nr 4.
 3. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 4. Helin A.: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Holmen J.: Intellectual Capital Reporting. "Management Accounting Quartely" 2005, vol. 6, nr 4.
 6. Kapłan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Micherda B.: Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego. "Forum Rachunkowości" 2007, nr 1.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004. SKwP, lASB, Warszawa, Londyn 2004.
 10. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Difin, Warszawa 2007.
 11. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006. T. I. Red. E. Walińska. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 12. RossG.: An intellectual Capital Primer (www.euintangibles.net/library).
 13. Sveiby K.E.: The Methods for Measuring Intangible Assets (www.sveiby.com.2008).
 14. Turyna J.: Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF. "Problemy rachunkowości" 2005, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu