BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miklewicz Zbigniew (Zakłady Chemiczne Police S.A.), Rzempała Artur (Zakłady Chemiczne Police S.A.)
Title
Założenia metodyczne testu na utratę wartości aiktywów (MSR 36)
Methodology of Impairment Test According to Las 36
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 555-563, rys., tab.,bibliogr. 2 poz.
Keyword
Standardy rachunkowości, Aktywa
Accounting standards, Assets
Note
summ.
Abstract
Artykuł prezentuje praktyczne aspekty przeprowadzenia testu na utratę wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym. MSR 36 określa specyficzne wymagania odnośnie metodologii testu. W przypadku specjalistycznych aktywów nie posiadających wartości godziwej konieczne jest określenie wartości odzyskiwalnej ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Podstawą oszacowania wartości odzyskiwalnej jest konserwatywny plan finansowy. Wolne przepływy pieniężne należy zdyskontować o branżowy koszt kapitału. Wartość rezydualna powinna uwzględniać okres użytkowania instalacji. , Przeprowadzanie testu w omawianej jednostce spowodowało bardzo głębokie przeszacowanie wartości bilansowej środków trwałych.(abstrakt oryginalny)

In the first part of the procedurę should be identified assets which may be impaired. It might need a sophisticated system of controlling in the area of markets, technology and intemal processes. In this case the company was not able to value the selling price of separate assets. The company has been divided on two cash generating units defined as segment in according to lAS 14. The yaluation was conducted on the basis of free cash flow, sector WACC and residual yalue in the expccted period of time of production facilities. The significant impairment had been affirmed and booked as a result of yaluation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). lASCF, Warszawa 2005.
  2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 " Utrata wartości aktywów ". Komitet Standardów Rachunkowości, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu