BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Andrzej H. (Uniwersytet Warszawski)
Title
Partnerstwo dla innowacji : koncepcja modelu
Partnership for Innovation : the Model Outline
Source
Przegląd Organizacji, 2013, nr 8, s. 4-8, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Innowacyjność przemysłu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Stymulowanie innowacyjności, Bariery innowacyjności
Industry innovation, Small business, Stimulate innovations, Innovativenesss barriers
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja modelu Partnerstwo na rzecz Innowacji. Artykuł rozpoczyna krótka charakterystyka obecnego stanu innowacyjności przemysłu w Polsce. Następnie omówione są główne bariery innowacji, w szczególności - bardzo słaba współpraca przedsiębiorstw z potencjalnymi partnerami. Receptą na to swoiste osamotnienie firm w działalności innowacyjnej może być np. partnerstwo dla innowacji, opisane w końcowej części artykułu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to present a model of Partnership for Innovation. The article starts with short characteristic of the present state of the industry innovativeness in Poland. Then, the main barriers for innovation are mentioned including, especially, a very weak co-operation of firms with their potential partners. A recipe against this kind of loneliness in innovation activities seems to be, for example, a partnership for innovation, described in a final part of the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. CETERA W., Skazani na wyobraźnię, Wyd. Promocja XXI, Warszawa 2010.
 2. CETERA W., ŻOŁNIERSKI A., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki, [w:] JASIŃSKI A.H. (red.), Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa 2009.
 3. DOLIŃSKA M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012.
 5. HAFFER M., HAFFER R., Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008.
 6. JASIŃSKI A.H., Analiza stosowanych w Polsce narzędzi wspomagania innowacyjności, raport z projektu badawczego, Warszawa-Radom, grudzień 2012, s. 102 (niepubl.).
 7. JASIŃSKI A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 8. JASIŃSKI A.H. (red.), Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa 2009.
 9. JASIŃSKI A.H., CIBOROWSKI R. (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami (w warunkach zrównoważonego rozwoju), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 10. JUCHNIEWICZ M., GRZYBOWSKA B., Innowacyjność mikro-przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.
 11. MATUSIAK K., Uwarunkowania innowacyjności małych firm, [w:] JASIŃSKI A.H. (red.), Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa 2009.
 12. Nauka i technika w roku 2010, GUS, Warszawa 2012.
 13. NIEDZIELSKI P., STANISŁAWSKI R., STAWASZ E. (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora MSP w Polsce - Analiza uwarunkowań i ocena realizacji, Zeszyty Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 654, Szczecin 2011.
 14. NOWAKOWSKA A. (red), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 15. POZNAŃSKA K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 16. PRAHALAD C.K., KRISHNAN M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 17. PUCHAŁA-KRZYWINA E., Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2007-2010, [w:] BACZKO T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, INĘ PAN, Warszawa 2012.
 18. Rocznik statystyczny przemysłu 2011, GUS, Warszawa 2011.
 19. SOSNOWSKA A., ŁOBEJKO S. (red.), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 20. STANISŁAWSKI R., Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej (instrumentów wsparcia) wobec MSP w świetle badań własnych, [w:] NIEDZIELSKI R, STANISŁAWSKI R., STAWASZ E. (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora MSP w Polsce - Analiza uwarunkowań i ocena realizacji, Zeszyty Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 654, Szczecin 2011.
 21. STAWASZ E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 22. STAWASZ E., Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych, [w:] NIEDZIELSKI P., STANISŁAWSKI R., STAWASZ E. (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora MSP w Polsce - Analiza uwarunkowań i ocena realizacji, Zeszyty Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 654, Szczecin 2011.
 23. ŚWIADEK A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 24. TIDD J., BESSANT J., Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 25. ŻELAZKO B., Małe i średnie firmy biotechnologiczne w Polsce, [w:] SOSNOWSKA A., ŁOBEJKO S. (red.), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 26. ŻOŁNIERSKI A., Technologie informacyjno-komunikacyjne a podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] SOSNOWSKA A., ŁOBEJKO S. (red.), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu