BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ucieklak-Jeż Paulina (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Analiza stanu oczekiwanej długość życia bez niepełnosprawności w Polce
Analysis of the State of Disability-Free Life Expectancy in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 13-39, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Jakość życia, Prognozowanie demograficzne, Stan zdrowia ludności, Analiza demograficzna, Demografia, Starzenie się społeczeństw, Długość życia
Quality of life, Demographic forecasting, Health status of the population, Demographic analysis, Demography, Ageing of the population, Life expectancy
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest obliczenie oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności mężczyzn i kobiet w różnych przedziałach wieku w Polsce w 2004 i 2009 roku. Drugi cel artykułu to próba dokonania porównania i oceny stanu średniej długości życia bez niepełnosprawności mężczyzn i kobiet w Polsce. W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zdrowotności populacji, uzyskane z reprezentacyjnych badań stanu zdrowia ludności w 2004 i 2009 roku, oraz z dane Eurostatu. (fragment tekstu)

The paper discusses a method for simultaneous calculating the disability and the mortality in a given population. The method was first introduced by D.F. Sullivan. The main purpose of this article is to calculate Disability Free life expectancy (DFLE) for men and women in different age brackets in Poland in 2004 and 2009. Another purpose of the article is trying to compare and evaluate the state of Disability Free Life Expectancy for men and women in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowska A., Ruch naturalny ludności, [w:] J.Z. Holzer (red.), Demografia, PWE, Warszawa 2003.
 2. Balicki A., Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa 2006.
 3. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Actuarial mathematics, Society of Actuaries, Itasca 1986.
 4. Mathers C.D., Health expectancies: an overview and critical appraisal, [in:] C.J.L. Murray, J. Salomon (eds.), Summary Measures of Population Health, WHO, Geneva 2002.
 5. Mathers C.D., Sadana R., Estimates of DALE for 191 countries methods and results, WHO, Geneva 2000.
 6. Molla M.T., Wagener D.K., Summary Measures of Population Health: Methods for Calculating Healthy Life Expectancy, "Healthy People Statistical Notes", no. 21, Hyattsville, Maryland 2001.
 7. Okólski M. Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004.
 8. Ostasiewicz W., Majczak J., Utracone lata życia na Dolnym Śląsku, [w:] W. Ostasiewicz, Śląski Przegląd Statystyczny, nr 2(5), AE, Wrocław 2003.
 9. Ostasiewicz W., Kwantyfikacja zjawisk społeczno-gospodarczych, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka ekonomiczna, AE, Wrocław 2005.
 10. Robine J.M., Jagger C., Egidi V., Selection of Coherent Set of Health Indicators, Euro-REVES, Montpellier, France 2000.
 11. Robine J.M., Romieu I., Clavel A., Are we living longer, healthier lives in the EU, Montpellier, France 2005.
 12. Sadana R., Mathers C., Comparative Analyses of More Than 50 Household Surveys on Health Status, "Discussion Papers", nr 15, WHO, Geneva 2000.
 13. Stan Zdrowia Ludności w 2004 r, GUS, Warszawa 2006.
 14. Stan Zdrowia Ludności w 2009 r, GUS, Warszawa 2011.
 15. Rocznik Demograficzny 2005 r., GUS, Warszawa 2005.
 16. Rocznik Demograficzny 2010 r., GUS, Warszawa 2010.
 17. Włodarczyk C., Sitko S., Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie, UWM Vesalius, Kraków 1999.
 18. Włodarczyk C., Alternatywna filozofia zarządzania ochroną zdrowia, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Zdrowie i jego ochrona, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1988.
 19. Ucieklak-Jeż P., Ocena średniej długości życia w dobrym zdrowiu w Polsce, M. Kulesza, W. Ostasiewicz (red.), "Pragmata Tes Oikonomias", t. 4, AJD, Częstochowa 2010.
 20. Ucieklak-Jeż P., Zastosowanie metody Sullivana do oceny przeciętnej długości życia w dobrym zdrowiu w Polsce w roku 2004, C. Domański, A. Baszczyńska (red.), "Folia Oeconomica - Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej", Wydawnictwo UŁ, Łódź [w druku].
 21. Ucieklak-Jeż P., Zastosowanie metody Sullivana do porównania oczekiwanej średniej długości życia mężczyzn i kobiet bez niedomagań chorobowych, A. Kula (red.), "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 56, Warszawa 2008.
 22. Wojtyniak B., Goryńska P., Elementy metodologii określania potrzeb zdrowotnych, PZH i Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa 2001.
 23. http://eurostat.ec.europa.eu.
 24. http://www.echim.org [stan z 31.10.2009].
 25. http://www.europa.eu [stan z 10.07.2010].
 26. http://www.eurohex.eu.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu