BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baczyńska Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Wekselberg Victor (Instytut Rozwoju Biznesu)
Title
Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu Assessment Center
A Comparison of Tacit Knowledge Inventory Results with the Appraisal of Managerial Competencies as Achieved through Assessment Center Studies
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 5, s. 69-81, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ocena zintegrowana, Inteligencja, Kompetencje, Kompetencje kierownicze, Ocena pracowników
Assessment centre, Intelligence, Competences, Managerial competencies, Employee appraisal
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje porównanie wyników inteligencji praktycznej i kompetencji menedżerskich uzyskanych przez 220 polskich menedżerów. Badanie inteligencji praktycznej przeprowadzono za pomocą Inwentarza Inteligencji Praktycznej dla Menedżerów, a ocenę kompetencji - za pomocą metody Assessment Center. Uzyskano istotne zależności pomiędzy obiema zmiennymi. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a comparison of practical intelligence and managerial skill results achieved by 220 Polish managers. Practical intelligence was assessed using the Tacit Knowledge Inventory for Managers, while competency assessment was performed using the Assessment Center method. Significant correlations have been found between these two variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baczyńska A.K., Wekselberg V. (2009), Trudna sztuka assessmentu, Personel i Zarządzanie, nr 9 (234), s. 56-60.
 2. Baczyńska A.K., Terelak J.F. (2009), Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda K. Wagnera i Roberta J. Sternberga, Czasopismo Psychologiczne, vol. 15 (1), s. 169-188.
 3. Filipkowska A., Jurek P., Molenda N. (2004), Pakiet kompetencyjny. Metodologia i narzędzia, Warszawa, Wydawnictwo ProFirma.
 4. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 5. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 6. Sternberg R.J. (1985), Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence, New York, Cambridge University Press.
 7. Sternberg R.J., Forsyth G.B., Hedlund J., Horvath J.A., Wagner R.K., Williams W., Snook M.S., Grigorenko E.L. (2000), Practical intelligence in everyday life, New York, Cambridge University Press.
 8. Hedlund J., Sternberg R.J., Psotka J. (2001), Tacit knowledge for military leadership: Seeking insight into the acquisition and use of practical knowledge, ARI Technical Report, nr 1105.
 9. Sternberg R.J., Hedlund J. (2002), Practical Intelligence, g, and Work Psychology, Human Performance, nr 15 (1/2), s. 143-160.
 10. Sternberg R.J., Wagner R.K., Williams W.M., Horvath J.A. (1995), Testing common sense, American Psychologist, nr 50, s. 912 927.
 11. Uchnast Z. (2006), Mądrość: Inteligencja praktyczna - kompetencja osobowa, w Czabała J.C., Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji, Warszawa, Wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 12. Wagner R.K. (1987), Tacit knowledge in everyday intelligent behavior, Journal of Personality and Social Psychology, nr 52, s. 1236 1247.
 13. Wagner R.K., Sternberg R.J. (1991), Tacit Knowledge Inventory for Managers, San Antonio, The Psychological Corporation.
 14. Wagner R.K., Sternberg R.J. (1985), Practical intelligence in real world pursuits: The role of tacit knowledge, Journal of Personality and Social Psychology, nr 49, s. 436 458.
 15. Wagner R.K., Sujan H., Sujan M., Rashotte C.A., Sternberg R.J. (1999), Tacit knowledge in sales, w Sternberg R.J., Horvath J.A. (red.), Tacit knowledge in professional practice, Mahwah NJ, Lawrence Erlbaum Associates.
 16. Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 17. Wood R., Payne T. (2006), Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu