BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gojny Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Testy psychologiczne stosowane w ocenianiu pracowników : szkic obrazu zmian
Psychological Tests Applied in Appraising Workers : a Sketch of Changes
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 5, s. 83-100, tab., bibliogr. 42 poz.
Keyword
Testy, Psychologia, Ocena pracowników, Osobowość pracownika, Testy psychologiczne
Tests, Psychology, Employee appraisal, Employee's personality, Psychological testing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania nad testami psychologicznymi prowadzone są od wielu lat. Jak pokazuje historia, rozwój narzędzi diagnostycznych z jednej strony spleciony jest z rozwojem wiedzy teoretycznej, zaś z drugiej odzwierciedla zmiany potrzeb społecznych i zarządzania w obszarze informacji o człowieku, ewentualnych przyczynach jego zachowań i możliwościach. Artykuł koncentruje się na uchwyceniu obrazu zmian w rozwoju wiedzy o testach psychologicznych, wykorzystywanych przez zarządzanie zasobami ludzkimi. Opracowanie może być traktowane jedynie jako wprowadzenie do tematu i zbiór podstawowych zagadnień. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu linii rozwoju teorii i praktyki związanej z testami osobowości używanymi w organizacjach. Tłem analizy są zmiany, jakie zachodziły w wiedzy o osobowości. Tekst skoncentrowano na wybranych z literatury przedmiotu kwestiach. (abstrakt oryginalny)

Research into psychological tests has been underway for many years. History shows that the development of diagnostic tools is intertwined with the development of theoretical knowledge, while at the same time reflecting changes in social and management needs in the area of information about Man and the possible reasons behind his behavior and potential. This article concentrates on capturing a picture of change in the development of knowledge on psychological tests and their application in human resource management. However, it can only be treated as an introduction to the subject and a collection of basic questions. The objective of this article is the presentation of an outline of the development path of theory and practice linked with personality tests as used in organizations. The backdrop for the analysis is change taking place in knowledge about personality. The paper focuses on matters selected from topical literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajila C.O., Okafor L. (2012), Employment testing and human resource management, IFE PsychologIA, vol. 20 (2), s. 91-98.
 2. Anastasi A., Urbina S. (1996), Psychological testing, Pearson.
 3. Bartram D. (2004), Assessment in organizations, Applied Psychology: An International Review, vol. 53 (2), s. 237-259.
 4. Bryman A., Bell E. (2003), Business research methods, Oxford, Oxford University Press.
 5. Brzeziński J. (1997), Metodologia badań psychologicznych, wyd. II, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Butler T., Waldroop J. (2004), Understanding "people" People, Harvard Business Review, nr 6, s. 78-86.
 7. Carless S.A. (2009), Psychological testing for selection purposes: a guide to evidence-based practice for human resource professionals, The International Journal of Human Resource Management, vol. 20 (12), s. 2517-2532.
 8. Camgoz S.M., Karan M.B., Ergeneli A. (2011), Relationship between the Big Five personality and the financial performance of fund managers, Current Topics in Management, nr 15, s. 137-152.
 9. Daniel L. (2005), Staffing management: use personality tests legally and effectively, Staffing Management Magazine, SHMR 1 (1).
 10. Ehrhart K.H. (2006), Job characteristic beliefs and personality as antecedents of subjective person-job fit, Journal of Business and Psychology, vol. 21 (2), s. 193-226.
 11. Fazeli S.H. (2012), The exploring nature of the assessment instrument of Five Factors of personality traits in the current studies of personality, Asian Social Science, vol. 8 (2), s. 264-275.
 12. Gardner H. (1999), Frames of mind, New York, Basic Books.
 13. Greco S. (2009), He can close, but how is his interpersonal sensitivity? Inc., vol. 31 (2), s. 96-98.
 14. Hall S.C., Lindzey G. (2001), Teorie osobowości, Warszawa, PWN.
 15. Hazucha J.F., Ramesh A., Goff M., Crandell S., Gerstner C., Sloan E., Bank J., Van Katwyk P. (2011), Individual psychological assessment: the poster child of blended science and practice, Industrial and Organizational Psychology, nr 4, s. 297-301.
 16. Hoffman E. (2008), Psychological testing at work: how to use, interpret and get the most out of the newest tests in personality, learning style, aptitudes, interests and more! US, McGraw-Hill Inc.
 17. Hogan R., Hogan J., Roberts B.W. (1996), Personality measurement and employment decisions: Questions and answers, American Psychologist, vol. 51 (5), s. 469-477.
 18. Hooker W.D. (1996), Psychological testing in the workplace, Occupational Medicine, nr 11.
 19. Inwald R.E., Brockwell A.L. (1991), Predicting the performance of government security personnel with the IPI and MMPI, Journal of Personality Assessment, vol. 56 (3), s. 522-535.
 20. Jeanneret R., Silzer R. (2011), Individual psychological assessment: a core competency for industrial-organizational psychology, Industrial and Organizational Psychology, nr 4, 342-351.
 21. Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 22. Kuncel N.R., Borneman M.J. (2007), Toward a new method of detecting deliberately faked personality tests: the use of idiosyncratic item responses, International Journal of Selection and Assessment, vol. 15 (2), s. 220-231.
 23. Lichtarski J.M. (2007), Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6, s. 25-40.
 24. Lounsbury J.W., Steel R.P., Gibson L.W., Drost A.W. (2008), Personality traits and career satisfaction of human resource Professional, Human Resource Development International, vol. 11 (4), s. 351-366.
 25. Rickman D.L. (1987), Toward an understanding of personality: an overview of four approaches in personality psychology, Raport, ERIC.
 26. Report of the task force on test user qualifications practice and science directorates (2000), American Psychological Association. Dostęp 12.07.2013. Źródło: http://www.apa.org.
 27. Rogozińska-Pawełczyk A. (2013), Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 28. Schmidt F.L., Hunter J.E. (1998), The validity and utility of selection methods in personnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings, Psychological Bulletin, vol. 124 (2), s. 262-274.
 29. Scroggins W.A., Thomas S.L., Morris J.A. (2008), Psychological testing in personnel selection, part I: a century of psychological testing, Public Personnel Management, vol. 37 (1), s. 99-109.
 30. Scroggins W.A., Thomas S.L., Morris J.A. (2008a), Psychological testing in personnel selection, part II: the refinement of methods and standards in employee selection, Public Personnel Management, vol. 37 (2), s. 185-198.
 31. Scroggins W.A., Thomas S.L., Morris J.A. (2009), Psychological testing in personnel selection, part III: the resurgence of personality testing, Public Personnel Management, vol. 38 (1), s. 67-77.
 32. Stabile S.J. (2002), The use of personality tests as a hiring tool: is the benefit worth the cost?, U. PA. Journal of Labor and Employment Law, vol. 4 (2), s. 279-313.
 33. Stedman J.M., Hatch J.P., Schoenfeld L.S. (2001), The current status of psychological assessment training in graduate and professional schools, Journal of Personality Assessment, vol. 77 (3), s. 398-407.
 34. Strelau J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, wyd. 1, Gdańsk, GWP.
 35. Strelau J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, wyd. 1, Gdańsk, GWP.
 36. Taylor E. (2009), The mystery of personality: a history of psychodynamic theories, New York, Springer.
 37. Thornton G.C., Murphy K.R., Everest T.M., Hoffman C.C. (2000), Higher cost, lower validity and higher utility: comparing the utilities of two test that differ in validity, cost and selectivity, International Journal of Selection and Assessment, vol. 8 (2), s. 61-75.
 38. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763 z późn. zm.).
 39. Westeman J.W., Cyr L.A. (2004), An integrative analysis of person - organization fit theories, International Journal of Selection and Assessment, vol. 12 (3), s. 252-261.
 40. Wilson B. (2011), How to hire sales professionals for maximum results, Landscape Management, vol. 50 (1).
 41. Young M.S., Schinka J.A. (2001), Research validity scales for the NEO-PI-R: additional evidence for reliability and validity, Journal of Personality Assessment, vol. 76 (3), s. 412-420.
 42. Zalewska E. (2009), Testy psychologiczne - standardy dostępności i legalności w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, Psychiatria i Psychoterapia, vol. 5 (1).
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu