BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulesza Marek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Ostasiewicz Stanisława (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Title
Porządkowanie krajów Unii Europejskiej według poziomu zrównoważonego rozwoju
Ordering of European Union Member Countries According to the Level of Well-balanced Development
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 41-58, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Analiza porównawcza, Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy
Comparative analysis, Sustainable development, Social economic development
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest porównanie osiągnięć krajów UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, określonego za pomocą dziewięciu wskaźników wiodących. Kraje traktowane są jako punkty w przestrzeni wielowymiarowej, dlatego też w celu ich uporządkowania można stosować metody wielowymiarowej analizy porównawczej. W prezentowanej pracy wykorzystano dwie metody: metodę interpolacyjną i metodę średniego miejsca. Wskaźniki charakteryzujące poszczególne kraje uzyskano z bazy Eurostat.(fragment tekstu)

We have linearly ordered the values of sustainable development indicators for European Union countries, using Eurostat's data. For that purpose an interpolation method of multidimensional objects ordering was used.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1975.
 2. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie do badania wielocechowych obiektów gospodarczych, ZBSE GUS "Przegląd Statystyczny" 1983.
 3. Hellwig Z., Kania-Gospodarowicz A., Zastosowanie analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, Warszawa 1975.
 4. http://artykuly.ekologia.pl/27-Zasad-Zrównoważnego-Rozwoju,7035.html.
 5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/potal/sdi/indicators.
 6. http://www.dolceta.eu/polska/Mod5/Wskazniki-zrownowazonego-rozwoju. html.
 7. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wskazniki_sdi_PLK_HTML.htm.
 8. Monitoring report of the EU sustainable development strategy, Sustainable development in the European Union, 2011.
 9. Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland, PWE, Warszawa 1991.
 10. Ostasiewicz W., Zastosowanie miary rozmytej do porównań syntetycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 190, Wrocław 1981.
 11. Ostasiewicz W., Badania Statystyczne, Oficynaa Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 12. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej, Eurostat, raport monitorujący z 2009 w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju UE, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2009.
 13. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej, Eurostat, Raport monitorujący z 2011 w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju UE, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu