BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rumanovska Lubica (Slovak Agricultural University in Nitra), Fila Milan (Slovak Agricultural University in Nitra)
Title
The Impact of Innovative Projects on the Competitiveness of Agricultural Subjects in Slovak Republic
Wpływ innowacyjnych projektów na rozwój rolnictwa w wybranych regionach Słowacji
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 77-87, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Projekty innowacyjne, Rolnictwo, Inwestycje w rolnictwie, Innowacje, Konkurencyjność rolnictwa
Innovative Projects, Agriculture, Investments in agriculture, Innovations, Agricultural competitiveness
Note
streszcz.
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
Artykuł analizuje możliwości wsparcia innowacyjnych projektów w rolnictwie w Republice Słowacji w latach 2007-2013. Celem jest oszacowanie wpływu innowacyjnych projektów wspieranych przez Fundację EAFRD na konkurencyjność wybranych przedsiębiorstw rolniczych w regionach Nitry i Trnawy. Możemy stwierdzić, iż przedsiębiorstwa rolnicze osiągają wysokie korzyści, wprowadzając w życie innowacyjne pomysły, które są współfinansowane przez środki z Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe Fundacji EAFRD wynosiło 80% w analizowanych latach. W tekście poruszono też kwestię wspierania innowacyjnych projektów oraz efektywność produkcji w związku z realizacją tych projektów, opartych na kryteriach ich opłacalności. Należy zaznaczyć, że do wzmocnienia konkurencyjności podmiotów rolniczych przyczyniają się nie tylko innowacje i ich wdrażanie w proces produkcji, ale także racjonalna alokacja struktur produkcyjnych w najbardziej odpowiednich warunkach naturalnych i produkcyjnych. Ponadto warto nadmienić, że optymalne połączenie użytych źródeł produkcji przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności podmiotów rolniczych. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acs a kol.: Podpora pol'nohospodarstva a rozvoja vidieka z fondov Európ- skej ünie v rokoch 2004-2006. Zastüpenie Európskej Komisie v SR 2004.
 2. Buchta, S. - Federico va, Z.: Hodnotenie dopadov implementacie projek- tovych opatreni SOP polnohospodarstvo a rozvoj vidieka a navrh ich zefektivnenia na obdobie 2007-2013, Bratislava: Vyskumny üstav ekono- miky pol'nohospodarstva a potravinarstva, 2008.
 3. ECORYS. 2010. Study on Employment, Growth and Innovations in rural areas. Cit [18.12.2010] Online: http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/ external/employment/full-text_en.pdf.
 4. Ference, E. et al.: A versenykepesseg javitasänak föbb tenyezöi es feladatai a föbb magyar termekek köreben. Budapest 50 p. In: Korom, E. - Sagi, J. 2005. Measures of competitiveness in agriculture. In: Journal of Central European Agriculture, vol. 6 (2005), no 3. [07.06.2008]. Online: http:// www.agr.hr/jcea/issues/jcea6-3/pdf/jcea63-23.pdf.
 5. JRC: 2011. INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010. Cit. [08.03.2011]. E-source: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/ files/ius-2010_en.pdf.
 6. Koväcovä, E.: Uloha inovacnych centier v znalostnej ekonomike. In: Transfer inoväcii 10/2007.
 7. MH SR: 2007. Inovacnä strategia SR na roky 2007 az 2013. Schvälenä vlädou SR dna 14. marca 2007 uznesenim vlädy SR c. 265/2007 (2007).
 8. MH SR: 2008. Inovacnä politika SR na roky 2008 az 2010. Schvälenä vlädou SR dna 27. februära 2008 uznesenim vlädy SR c. 128/2008 (2008).
 9. Programme for rural development for Slovak republic for the years SR 2007 - 2013. 2007. cit [12.01.2009]. Online: http://www.apa.sk/index.php7navID =132.
 10. Shucksmith, M. - Thomson, K.J. - Roberts, D.: The CAP and the regions. The territorial impact of the common agricultural policy. Wallingford, Oxford: CABI Publishing, 2005.
 11. Szabo, E. 2006. Efektivnosf vyrobnych faktorov v slovenskom pol'no- hospodärstve a jeho integräcia do Európskej ünie. In: Ekonomicky casopis, 54, c. 2, 2006, Bratislava: Ekonomicky üstav Slovenskej akademie vied.
 12. TTSK. Innovation and Companies. Publikäcia vydanä v rämci projektu Duo**Stars, 2010.
 13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu