BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka Urszula (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Kreowanie przedsiębiorczości intelektualnej
Creating of the Intellectual Entrepreneurship
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 159-172, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Kapitał intelektualny, Innowacyjność
Entrepreneurship, Intellectual capital, Innovative character
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań związanych z rozwojem przedsiębiorczości intelektualnej, zaprezentowanie wyników badań dotyczących tematu, które stanowią podstawę dla przyszłego rozwoju tej dziedziny. Analizie poddano determinanty wpływające na rozwój przedsiębiorczości intelektualnej, tj. zdolność do tworzenia i absorbcji innowacji technologicznych, wspieranie i upowszechnianie własności przemysłowej, system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy oraz budowanie nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Współczesne życie, tak społeczne, jak i gospodarcze, stawia jednostkom i organizacjom wiele wyzwań, z których większość związana jest z postawami przedsiębiorczymi.(fragment tekstu)

The article presents the requirements which must be met with the aim of intellectual development. We analysed the ability to create and absorb innovation technology, creating the conditions for modern commercialization making people's awareness bigger and promoting innovation grounds in the society and spreading the idea of industrial ownership. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 2. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, www.prawo.vagla.pl/node/5320 [stan z: 16.06.2011].
 3. Edvinsson L., Zarządzanie kapitałem intelektualnym, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Biznes, t. 5, red. K. Szczepaniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., duVall M., Wisła R., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, opracowanie sporządzone na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 5. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Nowacka U., Aspekty kształcenia studentów w zakresie ochrony własności intelektualnej, "Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia, Rocznik Polsko-Ukraiński", t. 11, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kijów - Częstochowa 2009.
 7. Nowacka U., Szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wejście na rynek NewConnect, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 540: Ekonomiczne problemy usług nr 35 (Nowoczesne przedsiębiorstwo), Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2009.
 8. Nowacka U., Strategia zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. M. Kozaczek, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola 2010.
 9. Penc J., Przedsiębiorczość firm, "ORGMASZ", nr 1: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa 2002.
 10. Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009.
 11. Matusiak K.B., Guliński J., Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, publikacja dostępna w wersji elektronicznej na Portalu Innowacji - www.pi.gov.pl.
 12. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 13. Stowe Ch.R.B., Intellectual Entrepreneurshi - The Conversion of Intellectual Capital into Financial Capital, [w:] Knowledge Cafe for Intellectual Product and Intellectual Capital, red. S. Kwiatkowski, Ch.R.B. Stowe, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2001.
 14. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Wyd. MKiDN, http://ks.mkidn.gov. pl/pages/mk_posts/cel-1.-ksztaltowanie-postaw-sprzyjających-kooperacji-kreat... [stan z: 16.06.2011].
 15. Szumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu