BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefko Olga (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Kryzys finansowy a rentowność polskiego przemysłu spożywczego
Financial Crisis Versus Profitability of the Polish Food Processing Industry
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 86-92, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Przemysł spożywczy, Rentowność
Financial crisis, Food industry, Profitability
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problem oceny sytuacji polskiego przemysłu spożywczego na tle tendencji ogólnoekonomicznych w okresie 2006-2010. Dokonano oceny oddziaływania kryzysu finansowego w badanym okresie na sytuację sektora na podstawie zmian wybranych wskaźników rentowności. Podjęto dyskusję z tezą, że sektor ten jest względnie odporny na zjawiska kryzysowe występujące w świecie. (abstrakt oryginalny)

The problem of evaluation of Polish food processing industry in the light of general economic tendencies in period 2006-2010 was undertaken in the article. The main part presents an assessment of the financial crisis impact in the analyzed period. The findings are based on an analysis of changes in selected profitability indicators. The thesis that the sector is comparatively resistant to the economic crisis in the world has been discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chechelski P. [2010]: Wpływ kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową. IERiGŻ, Warszawa.
 2. Czarnecki P. [2009]: Elastyczność kluczem do zwycięstwa. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 8.
 3. Czyżewski A., Grzelak A. [2011]: Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 98, z. 3, ss. 21-31.
 4. Hańdo T. [2009]: Kryzys odcisnął piętno, ale mogło być znacznie gorzej. Polskie przedsiębiorstwa, Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 18.
 5. Kowalczyk S. [2009]: Analizy branżowe. Procesy upadłościowe w agrobiznesie - siły przeciwdziałające i przyspieszające. [W:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? E. Mączyńska (red.). Wyd. SGH, Warszawa.
 6. Lista 2000, Laureaci nagrody Dobra Firma. [2007, 2008, 2009, 2010, 2011]. Rzeczpospolita, Warszawa.
 7. Orłowski W. [2007]: Silne firmy mogą coraz więcej. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 4.
 8. Orłowski W. [2009]: Próba przed prawdziwą próbą. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 5.
 9. Orłowski W.[2010]: Przed nami trudne lata. Polskie przedsiębiorstwa, Lista 2000. Rzeczpospolita. Warszawa, s. 4.
 10. Sprawozdanie finansowe F-02. [2011]. Niepublikowane dane statystyczne GUS. GUS, Warszawa.
 11. Stefko O. [2012]: Kryzys finansowy a zmiany poziomu płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe SERiA, w druku.
 12. Upadłości firm w Polsce I-III 2009. [2009]. Tryb dostępu:] http://www.egospodarka.pl/39731,Upadlosci-firm-w-Polsce-I-III-2009,1,39,1.html. [Data odczytu: maj 2012].
 13. Urban R.[2005]: Polski przemysł spożywczy w UE - konkurencyjność i szanse rozwojowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Urban R. [2011]: Kryzys finansów publicznych i ich wpływ na sektor żywnościowy. Przemysł Spożywczy nr 12.
 15. Wieliczko B. [2011]: Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 98, z.3, ss. 53-62.
 16. Wojtyna A. [2010]: Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność? Gospodarka Narodowa nr 9, ss. 25-45.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu