BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchoń Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Spółdzielnie w rolnictwie w wybranych państwach Europy Zachodniej; aspekty prawne i ekonomiczne
Agricultural Cooperatives in Selected Countries of Western Europe; Legal and Economic Aspects
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 94-103, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Spółdzielczość rolnicza, Rynek rolny, Produkty rolne, Konsolidacja, Wspólna Polityka Rolna
Agricultural cooperation, Agricultural markets, Agricultural products, Consolidation, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wybrane prawne zagadnienia dotyczące spółdzielni, w tym organizacji i kwestii podatkowych. Dodatkowo zaprezentowano dane statystyczne oraz wskazano kierunki działalności spółdzielni funkcjonujących w rolnictwie i na terenach wiejskich w wybranych krajach Europy Zachodniej, w szczególności we Francji, Niemczech i Danii. W pierwszych dwóch państwach istnieją odrębne ustawy dotyczące spółdzielczości, gdy tymczasem w Danii odnotować należy Akt o Przedsiębiorstwach Handlowych, wspólny dla wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych. Informacje na temat spółdzielni w tych systemach prawnych mogą być pomocne w procesie tworzenia zarówno nowej ustawy Prawo spółdzielcze, jak i przy modernizacji struktur spółdzielczości wiejskiej oraz określeniu kierunków jej rozwoju w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The paper presents selected legal issues concerning cooperatives, including their organization and taxation. Additionally, it shows statistical data and indicates the directions of activities of cooperatives operating in agriculture and rural areas in selected countries of Western Europe, particularly in France, Germany and Denmark. The first two countries have a separate legislation concerning cooperatives, while in Denmark a unique Act on trading companies, common to all types of businesses entities, is in force. The information on regulation of cooperatives in foreign legal systems may be helpful in the process of creating both a new Cooperative Law and in the modernization of rural cooperative structures as well as in the process of determining the directions of their development in Poland.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agricultural Cooperation in France. [2005]. French Ministry of Agriculture and Fisheries. Paryż.
 2. Agricultural Cooperatives in Europe. Main issues and trends. [2010]. COGECA, Bruksela. [Tryb dostępu:]. http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/03020.pdf [Data odczytu: maj 2012].
 3. Ausblick 2011. Geschäftsbericht 2010. [2010]. Deutscher Raiffeisenverband e.V. [Tryb dostępu:] www.raiffeisen.de. [Data odczytu: maj 2012].
 4. Boguta W., Gumkowski Z, Lachowski K. [2007]: Organizacja mazowieckiego rynku rolnego poprzez tworzenie grup producentów rolnych na bazie prawa spółdzielczego. Wyd. KRS, Warszawa.
 5. Bekendtgørelse om lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. [Tryb dostępu:] https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=131642. [Data odczytu: maj 2012].
 6. Bekkum van O.F., van Dijk G. [1997]: Agricultural Co-operatives in the European Union. Trends and Issues on the Eve of the 21st Century. Business & Economics. Van Gorcum.
 7. Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. [2001]: Komisja Europejska. Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej. Bruksela.
 8. Chômel Ch. [2010]: France. [W:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report. Bruksela.
 9. Dyrektywa Rady nr 2003/72/WE z 22.7.2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników [2003]. Dz.Urz. WE nr L 207.
 10. Gesetz betreffend die Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften. [1889]. Obecna nazwa Genossenschaftsgesetz. Das Reichsgesetzblatt, s. 55 ze zm.
 11. Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Änderung Genossenschaftsrechts. [2006]. Bundesgesetzblatt nr I, s. 1911.
 12. Helios M. [2009]: Ertragsbesteuerung der Genossenschaft und ihrer Mitglider. [W:] Beck'sches Handbuch der Genossenschaft. M. Helios, Th. Strieder ( red.). Beck, Monachium.
 13. Jakobsen G. [2010]: Denmark. [W:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report. Bruksela, s. 560 i n.
 14. Krajowa Rada Spółdzielcza [2006]. Informacje na temat spółdzielczości rolniczej w Polsce i w Unii Europejskiej. [Tryb dostępu]: www.krs.org.pl. [Data odczytu: maj 2012].
 15. Mierzwa D. [2005]: W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław.
 16. Mierzwa D. [2010]: Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław.
 17. Münkner H. [2010]: Germany. [W:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE). Part II. National Report. Bruksela.
 18. Ott U. [1996]: Die landwirtschaftlichen Kooperativen in die Europaischen Gemeinschaft. Duncker & Humblot, Berlin.
 19. Rozporządzenie Rady nr 1435/2003/WE z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej. [2003]. Dz.Urz. WE nr L 207.
 20. Steinle E., Terbrack Ch. [2009]: Gründung der Genossenschaft und Genossenschaftsregister. Beck'sches Handbuch der Genossenschaft. M. Helios, Th. Strieder ( red.). Beck, Monachium.
 21. The Agricultural Cooperatives in Denmark. [2009]. Federation of Danish Cooperatives. [Tryb dostępu:] www.uwcc.wisc.edu/icic/orgs/ica/mem/country/denmark. [Data odczytu: maj 2012].
 22. Verordnung über das Genossenschaftsregister. [2006]. Bundesgesetzblatt nr I, s. 2268.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu