BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ocena wpływu likwidacji kwot mlecznych na konkurencyjność polskiego mleczarstwa w kontekście teorii ekonomii
Assessment of the Milk Quota Abolishment Impact on the Competitiveness of Polish Dairy Sector in the Economic Theory Context
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 104-113, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Konkurencyjność rynkowa, System rynkowy, Opłaty produktowe
Dairy, Dairy industry, Market competitiveness, Market system, Product charges
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kwoty mleczne stanowią podstawę systemu regulacji rynku mleka w UE. Likwidacja tego sytemu w 2015 r. spowoduje istotne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, ale z punktu widzenia teorii ekonomii wydaje się być dobrą decyzją. Limitowanie podaży, które jest silną ingerencją w prawa rynkowe, wywiera negatywny wpływ na efektywność i konkurencyjność sektora mleczarskiego. Zniesienie kwot mlecznych pozwoli przyspieszyć przemiany strukturalne, poprawić wykorzystanie potencjału ekonomicznego sektora oraz zmniejszyć natężenie oddziaływania niektórych sił konkurencji w mleczarstwie. Kwoty mleczne mają coraz mniejszy wpływ na ceny mleka, które w coraz większym stopniu zależą od koniunktury na rynku. (abstrakt oryginalny)

Milk quotas are a basic tool of the dairy market regime regulation in the EU. An abolishment of the quotas in 2015 will trigger considerable but positive changes in the market conditions. Limitation of supply, which in fact is a very strong intervention in the market fundamentals, has a negative impact on the efficiency and competitiveness of dairy sector. The abolishment of milk quotas will allow for an acceleration of structural changes and improvement in the use of economic capacity. Moreover it would reduce the strength of certain competitive forces within the dairy industry. Since milk prices are more and more dependant on the market situation, the impact of milk quotas in this respect has been gradually diminishing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. [2010]: Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2 (232).
 2. Council Regulation (EEC) No 857/84 of 31 March 1984 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector.[1984]. Official Journal of the European Communities L. 90/13.
 3. Dillen M., Tollens E. [1989]: Milk quotas, their effects on agriculture in European Community, t. 1. University Leuven.
 4. Gornowicz M. [2003]: Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 5. Hecksher E., Ohlin B. [1933]: Interregional and International Trade. Harvard University Press, Cambridge MA.
 6. Jeske E.V. [2005]: The Dairy Sector of Poland: A Country Study. Babcock Institute Discussion Paper nr 3. The Babcock Institute for International Dairy Research and Development, Madison.
 7. Jongeneel R. [2011]: Evaluation of CAP measures applied to the dairy sector. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Bruksela.
 8. Kulawik J., Józwiak W. [2007]: Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Malak-Rawlikowska A. [2006]: Kwotowanie produkcji mleka i jego skutki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 93, z. 1.
 10. Milch. Marktbilanz. [2006-2009]. Odpowiednie numery. ZMP GmbH, Bonn.
 11. Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z UE. [2009]. Program Wieloletni 2005-2009 nr 99. I. Szczepaniak (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Porter M.E. [2006]: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. MT Biznes, Warszawa.
 13. Preparing for the 'Health Check' of the CAP reform. COM(2007)722 final. [2007]. Komisja Europejska, Bruksela.
 14. Report on Milk Quotas. SEC 789. [2002]. Commission of the European Communities, Bruksela.
 15. Requillart V. [2008]: Economic analysis of the effects of the expiry of the EU milk quota system. Final Report. Raport finansowany przez Komisję Europejską, kontrakt 30-C3-0144181/00-30. Institut d'économie industrielle, Bruksela.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 248/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L. 76/6 z dnia 19 marca 2008, Bruksela.
 17. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L. 306/16 z dnia 20 listopada 2009, Bruksela.
 18. Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. [2005]. Program Wieloletni 2005-2009 nr 21. J. Seremak-Bulge (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 19. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [2004]: Ekonomia. PWN, Warszawa.
 20. Skawińska E. [2004]: Konkurencyjność przedsiębiorstw Inne podejście. PWN, Warszawa-Poznań.
 21. Szajner P. [2009]: Perspektywy eksportu polskich produktów mleczarskich w zmieniających się uwarunkowaniach. Studia i Monografie nr 146. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 22. Szajner P. [2010]: Sektor mleczarski w Polsce - problemy i perspektywy. Przemysł Spożywczy nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu