BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczukocka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
Size and Changes of Employment in the Agricultural Sector in Poland Against a Background of These in the Other EU Member States
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 114-122, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Bezrobocie, Bezrobocie na wsi, Dynamika zatrudnienia, Zatrudnienie w rolnictwie
Unemployment, Unemployment in rural area, Employment dynamics, Employment in agricultural sector
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule poruszono problem zatrudnienia w sektorze rolnym. Przedstawiona została trójsektorowa struktura pracujących w Polsce, wskazująca na zachodzące zmiany w zatrudnieniu w ostatnich latach. Analiza danych statystycznych pozwala zaobserwować spadek zatrudnienia w sektorze rolnym i przemysłowym oraz wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Zwrócono także uwagę na udział ludności aktywnej zawodowo w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, ze wskazaniem na kraje dominujące. W sektorze rolnym istotnym problemem jest także wzrost bezrobocia i brak możliwości podjęcia pracy w innych, pozarolniczych sektorach ze względu na słabą mobilność ludności wiejskiej a niejednokrotnie także brak wykształcenia i niechęć do zmiany zawodu. W artykule starano się zwrócić uwagę na najważniejsze problemy dotykające polską wieś w ostatnich latach.(abstrakt oryginalny)

The problem of employment in the agricultural sector has been brought up. A triple division of the working population between three main sectors in Poland has been introduced, pointing at changes in employment in the last few years. An analysis of statistical data allowed for observation of a decrease in employment in the agricultural and industrial sectors and an increase in employment in the service sector. An attention to the participation of the professionally active population in the rural population in the European Union member states and in Poland has also been paid, with pointing at dominating countries. In the agricultural sector, a rise of unemployment and a lack of ability of taking up work in other sectors are a relevant problem because of a feeble mobility of the rural population, but also the lack of education and the dislike for changing occupation. The most important problems afflicting the Polish country population in the last few years have been paid attention to. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kwiatkowski E. [1980]: Teoria trzech sektorów. PWN, Warszawa
  2. Łabędzki H. [2009]: Struktura zatrudnienia ludności rolniczej. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3(13), ss. 139-145.
  3. Mały Rocznik Statystyczny 2011. [2011]. GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  4. Obszary wiejskie w Polsce. [2011]. Wydawnictwo GUS, Warszawa.
  5. Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r. [2011]: GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  6. Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. [2010]: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polscestan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Warszawa.
  7. Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony. [2011]. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  8. Rocznik Statystycznego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007 i 2011. [2007, 2011]. GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999, 2003, 2011. [2003-2011].GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu