BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzejski Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Polski eksport żywności do Rosji w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
Exports of Polish Food Products to Russia During the Global Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 132-139, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przemysł rolno-spożywczy, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Kryzys gospodarczy, Kryzys żywnościowy, Eksport produktów rolnych, Sektor rolno-spożywczy
Agri-food industry, Agricultural and food processing, Economic crisis, Food crisis, Agricultural exports, Agri-food sector
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę polskiego eksportu rolno-spożywczego do Rosji w czasie globalnego kryzysu gospodarczego. Recesja w Europie w 2009 r. oraz kryzys zadłużeniowy w strefie euro wyraźnie pogorszyły uwarunkowania handlu międzynarodowego. Spadek PKB w Unii Europejskiej wyniósł 4,2%, a w Rosji był jeszcze większy (7,8%). Pomimo tych niekorzystnych okoliczności polski eksport żywności do Rosji w latach 2007-2011 wzrósł o 77%, a udział Rosji w polskim eksporcie w tej grupie produktowej znacząco zwiększył się, z 4,3% w 2008 r. do 5,3% w 2011 r. W efekcie internacjonalizacja sprzedaży z polskiego sektora rolno-spożywczego uległa dywersyfikacji, kosztem zmniejszenia udziału rynku unijnego. W obecnej, złożonej sytuacji ekonomicznej w strefie euro Rosja z około 140 milionową ludnością może okazać się perspektywicznym, alternatywnym rynkiem eksportowym dla polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Polish agri-food exports to Russia during the global economic crisis are analysed. The recession in Europe in 2009 and the debt crisis in the Eurozone were the key factors that had a negative influence on the international trade. The GDP decline in the European Union amounted to 4.2% and in Russia it was even stronger (7,8%). In spite of these disadvantages, Polish agri-food exports to Russia increased between 2007 and 2011 by 77% and the share of Russia in the Polish agrifood exports grew significantly, from 4.3% in 2008 to 5.3% in 2011. As a result, the internationalization of Polish agri-food sector sales is more diversified, at the cost of share of the EUmarket. In the current complicated economic situation in the Eurozone, Russia with its population of 140 million can be a prospective, alternative exports market for Polish enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolnospożywczymi w 2011 r. [2012]. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa.
 2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. [2008-2011]. Analizy rynkowe nr 28-34, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. International Trade Statistics. [2008-2011]. World Trade Organization, Genewa. [Tryb dostępu:] http://wto.org/english/res_e/statis_e/its_e.htm. [Data odczytu: maj 2012]
 4. Krugman P. [2009]: The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W.W. Norton & Company, Nowy Jork i Londyn.
 5. Mazurek S. [2011]: Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych. Dom Wydawniczy DUET, Toruń.
 6. Orłowski W. [2011]: Kryzys finansowy a pozycja Zachodu. [W:] Kryzys a pozycja międzynarodowa Zachodu. R. Kuźniar (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Rocznik handlu zagranicznego [2008-2011]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 8. Roubini N., Mihm S. [2011]: Ekonomia kryzysu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 9. Tomaszkiewicz B., Otto P. [2012]: Zastój w UE hamuje Polski handel. Nasza przyszłość jest na Wschodzie. [Tryb dostępu:] forsal.pl/artykuly/617888,zastoj_w_ue_hamuje_polski_handel_nasza_przyszlosc_jest_na_wschodzie.html. [Data odczytu: maj 2012].
 10. Wierzejski T. [2006]: Polski eksport do Rosji w rok po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Stosunki Międzynarodowe nr 40-41, ss. 14-16.
 11. Wierzejski T. [2010]: Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń.
 12. World Economic Outlook.. [2012]. International Monetary Fund, April 2012. [Tryb dostępu:] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu