BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Genzels Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Wyzwania dla Polski wynikające z sytuacji kobiet na rynku pracy
Women in the Labour Market and the Challenge for Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 903, s. 5-16, bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Aktywność zawodowa kobiet, Pozycja zawodowa kobiet, Praca kobiet, Zatrudnienie kobiet
Female economic activity, Professional position of women, Female labour, Women employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy stanowi jeden z kluczowych problemów, których rozwiązanie umożliwi Polsce wykorzystanie szansy wstąpienia na szybką ścieżkę modernizacji. Wiele negatywnych zjawisk, jakie występują na rynku pracy, spowodowanych jest tradycyjnym postrzeganiem kobiety w Polsce, głównie jako matki i żony. W artykule omówione zostały dysproporcje między kobietami i mężczyznami w sferze zatrudnienia w okresie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono także następujące stereotypy Polek: matka Polka, kobieta interesu oraz kobieta idealna jako przyczyny takich zjawisk jak: segregacja zawodowa, problem "szklanego sufitu" i "lepkiej podłogi", przewaga liczby bezrobotnych kobiet w stosunku do mężczyzn, nierówne traktowanie w procesie rekrutacji. Najważniejszym wnioskiem płynącym z rozważań jest konieczność zwalczania w przedsiębiorstwach stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn jako dwóch kategorii pracowników o odmiennych predyspozycjach. Aby ten cel osiągnąć ważne jest propagowanie wdrażania polityki równych szans w polskich firmach. (abstrakt oryginalny)

The report "Poland 2030 - Development Challenges" shows that improving the situation of women in the labour market is a key challenge, as doing so will allow Poland to ride the fast track of modernisation. A number of problems women have on the labour market are caused by the traditional perception of woman as mother and wife. The article first presents the disparities between men and women in employment during the period of Polish accession to the European Union. Furthermore, the main stereotypes of Polish women: Polish Mother, businesswoman and the ideal woman, are presented as the cause of the phenomenon called occupational segregation, "the glass ceiling", "the sticky floor", the predominance of unemployed women over men, and unequal treatment in the recruitment process. The key finding of this article is that companies must combat the stereotypical grouping of men and women as two categories of workers with different predispositions. To achieve this goal it is important to promote the implementation of equal employment opportunity policies in Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności [2009], GUS, III kwartał 2008, Departament Pracy GUS, Warszawa.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności [2010], GUS, IV kwartał 2009, Departament Pracy GUS, Warszawa.
 3. Booth A., Francesconi M., Frank J. [2003], A Sticky Floors Model of Promotion, Pay and Gender, "European Economic Review", vol. 47.
 4. Brannon L. [2002], Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 5. Co to znaczy być kobietą w Polsce [1995], red. A. Titkow, H. Domański, PAN, Warszawa.
 6. Employment Rate by Gender [2011], Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsiem010&language=en (dostęp: 15.10.2011).
 7. Feminizacja zawodów - proces nie zawsze korzystny dla kobiet? [2011], www.rowni-wpracy.gov.pl/plik/id,307.pdf (dostęp: 16.10.2011).
 8. Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy [2007], red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa.
 9. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy [2010], GUS, Departament Pracy GUS, Warszawa.
 10. Kobieta na rynku pracy [2010], Sedlak & Sedlak, http://www.rynekpracy.pl/kobieta-na-rynku-pracy.pdf (dostęp: 16.10.2011).
 11. Korzec R. [2000], The Glass Ceiling in Law Firms: A Form of Sex-Based Discrimination, "Journal of Employment Discrimination Law", vol. 2, nr 3.
 12. Lisowska E. [2010], Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy, "Kobieta i Biznes", nr 1-4.
 13. Między rynkiem a etatem [2000], red. M. Marody, Scholar, Warszawa.
 14. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy [2007], red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa.
 15. Polska 2030 - Wyzwania Rozwojowe [2009], red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 16. Przewodnik dobrych praktyk. Firma Równych Szans [2007], Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa.
 17. Spadają szanse pracujących matek [2011], http://www.egospodarka.pl/61266,Spadaja-szanse-pracujacych-matek,1,39,1.html (dostęp: 16.10.2011).
 18. Unemployment Rate by Gender [2011], Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables (dostęp: 15.10.2011).
 19. Walczewska S. [1999], Damy, rycerze, feministki, Wydawnictwo "eFKa", Kraków.
 20. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2010 roku [2011], Sedlak & Sedlak, http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2211 (dostęp: 16.10.2011).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu