BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Title
Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy
Situation of Polish Graduate on the Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 903, s. 67-79, bibliogr. 5 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Zatrudnienie absolwentów, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Bezrobocie, Rynek pracy
Employment of graduates, University graduate employment, Unemployment, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od 2008 r. liczba młodych ludzi bez pracy wzrosła o 166 tys. Co czwarty bezrobotny to osoba w wieku 25 lat, absolwent wyższej uczelni, znający przynajmniej jeden język obcy. Celem artykułu jest próba scharakteryzowania bezrobotnych młodych ludzi, wskazania rodzaju dotykającego ich bezrobocia, znalezienie przyczyn i przede wszystkim zaproponowania rozwiązań, które poprawią ich sytuację na rynku pracy. Obecnie co dziesiąty Polak pozostający bez pracy posiada wykształcenie wyższe, chociaż nadal bez pracy pozostaje więcej osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym oraz podstawowym. Problem ten widoczny jest nie tylko u nas, ale w całej Europie. W Polsce dopiero od niedawna podjęto działania na rzecz likwidacji bezrobocia. Co zrobić, żeby studia nie oznaczały bezrobocia, a młody człowiek mógł realizować się zawodowo? Istnieje wiele sposobów walki z bezrobociem. W artykule zaproponowano kilka najważniejszych rozwiązań, które pozwolą uwierzyć młodym ludziom, że za wcześnie okrzyknięto ich "straconym pokoleniem". (abstrakt oryginalny)

Since 2008, the number of young people without work has increased to 166,000. Today, every fourth unemployed person is 25 years old, has graduated from college, and knows at least one foreign language. The main objectives of the article are to characterise this group, determine the type of unemployment that affects them, find the causes of that unemployment and to propose solutions primarily to improve the current situation of graduates on the labour market. Currently one in ten unemployed Poles has a higher education, though unemployment is still highest among those with a vocational education, secondary and primary or incomplete primary education. It is not only Poland but countries throughout Europe that face this problem. However, Poland has only just begun to realise the importance of its existence. What is to be done to combat unemployment? How can we help young people find their dream jobs? There are a number of ways to fight unemployment. The article proposes several key solutions that will enable young people to believe calling them the "Lost Generation" was a premature act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bellemare D. [1994], Pełne zatrudnienie w gospodarce rynkowej, SGH, Warszawa.
  2. Boni M. [2011], Raport: przyszłość polskiego rynku pracy, Warszawa.
  3. Kabaj M. [1995], Bezrobocie długookresowe: przyczyny, skutki środki przeciwdziałania, Studia i Materiały - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  4. Reszke I. [1995], Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  5. Socha M. [2000], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu