BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bielski Stanisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju
The Increasing Role of Agriculture to Ensure National Energy Security
Source
Wieś i Rolnictwo, 2013, nr 4, s. 149-160, tab., bibliogr. 42 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo energetyczne, Rolnictwo, Energia odnawialna, Biomasa, Biopaliwa
Energy security, Agriculture, Renewable energy, Biomass, Biofuels
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości pozyskania energii pochodzącej z produkcji rolniczej oraz jej znaczenie w bezpieczeństwie energetycznym kraju. Głównym surowcem dostarczającym energii odnawialnej pozostaje biomasa w formie stałej. Do produkcji biokomponentów paliw transportowych w dalszym ciągu przeznaczane są surowce konsumpcyjne i paszowe. Rolnictwo polskie dysponuje także niewykorzystanymi zasobami słomy, możliwymi do energetycznego zagospodarowania. Coraz większego znaczenia nabiera produkcja energii w biogazowniach rolniczych, a także przetwarzanie energii wiatru na formy użyteczne dla człowieka. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility of obtaining energy from agricultural production and its importance in the country's energy security. The main source of renewable energy is biomass in solid form. The bio-components for this fuel result from food and fodder production. Polish agriculture also has unused resources of straw, possible to utilised to produce energy. Energy production from agricultural biogas plants, wind energy have increasing importance to humans. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski S., 2012: Produkcja surowców energetycznych w Polsce w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 8: 47-59.
 2. Błąd M., 2011: Wielozawodowość w teoriach ekonomicznych i w procesach rozwoju gospodarczego. W: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 3. Borgosz-Koczwara M., Herlender K., 2008: Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii. "Energetyka" 3: 194-219.
 4. Borowski P.F., 2010: Energetyka przyjazna środowisku. W: P.F. Borowski, M. Klimkiewicz, M. Powałka (red.) Współczesne zagadnienia rozwoju sektora energetycznego i rolniczego. Agencja R-W, Warszawa: 5-13.
 5. Budzyński W., 2008: O potrzebie koegzystencji rolnictwa żywnościowego i alternatywnego energetycznego. "Biuletyn UTP" 3-4: 18-20.
 6. Bukowski M., 2012: Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i innych krajach Europy. "Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego" 4:14-24.
 7. Chmielewska-Gill W., 2009: Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna - Jakie konsekwencje dla rolnictwa? Raport FAPA "Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce". Wydawnictwo FAPA, Warszawa: 43-49.
 8. Crutzen P.J., Mosier A.R., Smith K.A., Winiwarter W., 2007: N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. (http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/7/11191 /2007/acpd-7-11191 -2007.html dostęp 20.02.2013).
 9. Czapiewska G., 2010: The potential and development of the wind power industry in Pomerania. W: Z. Brodziński, M. Kramarz, M.R. Sławomirski (ed.) Renewable energy as an indicator of modern economy. Fundacja Idealna Gmina, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 193-210.
 10. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., 2008: Miejsce rolnictwa w gospodarce i współczesne koncepcje jego rozwoju. W: A. Czudec, R. Kata, T. Miś, D. Zając (red.) Rola lokalnych instytucji w przekształcenia rolnictwa rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów: 19-42.
 11. Czyżewski A., Kułyk P., 2011: Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne. "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego" 2: 16-25.
 12. De L aTorre Ugarte D.G., He L., Jensen K.L., English B.C., 2010: Expanded ethanol production: Implications for agriculture, water demand, and water quality. "Biomass and bioenergy" 34: 1586-1596.
 13. Dokument programowy " Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020", 2010. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23 IV 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dz.U. UE. 5.6/2009.
 15. Ewing M., Msangi S., 2009: Biofuels production in developing countries: assessing tradeoffs in welfare and food security. "Environmental Science & Policy" 12: 520-528.
 16. Fugol M., Szlachta J., 2010: Zasadność używania kiszonki z kukurydzy i gnojowicy świńskiej do produkcji biogazu. "Inż. Roi." l (119): 169-174.
 17. Gajewski R., 2011: Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne. "Czysta Energia" 1: 22-24.
 18. Gnutek Z., 2011: Wybrane aspekty użytkowania energii w rolnictwie. "Inż. Roi." 9: 49-56.
 19. Graczyk A., 2009: Przedsięwzięcia unijne i polskie wspomagające rozwój, produkcję energii odnawialnej i biopaliw z biomasy. W: B. Fiedor, R. Jończyk (red.) Rozwój zrównoważony teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole: 220-231.
 20. Grzybek A., 2008: Ziemia jako czynnik warunkujący produkcję biopaliw. "Probl. Inż. Rol." l: 63-70.
 21. Jasiulewicz M., 2008: Wykorzystanie upraw energetycznych w strategii konkurencyjności regionów. "Roczniki Naukowe SERiA" 2: 98-102.
 22. Jasiulewicz M., Janiszewska D.A., 2012: Potencjał biomasy województwa zachodniopomorskiego w aspekcie wykorzystania do celów energetycznych. "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego" 1: 83-93.
 23. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich - założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, 2010. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa.
 24. Koh L.P., Ghazoul J., 2008: Biofuels, biodiversity, and people: Understanding the conflicts and finding opportunities. "Biological conservation" 141: 2450-2460.
 25. Kołodziej A., 2009: Biogazownie rolnicze w meandrach polskiego prawa. W: M. Jasiulewicz (red.) Energetyczne wykorzystanie biomasy w działalności gospodarczej. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin: 109-125.
 26. Kuś J., Faber A., 2009: Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. W: A. Harasim (red.) Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy: 63-76.
 27. Kuś J., Matyka M., 2009: Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w różnych warunkach siedliskowych. W: A. Skrobacki (red.) Produkcja biomasy, wybrane problemy. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa: 9-14.
 28. Łukaszek O., Bartkiewicz K., Łukaszek W., 2011: Rolnictwo energetyczne - nowe rośliny energetyczne, praktyczne aspekty wykorzystania w energetyce biogazowej i zasady ich wieloletnich kontraktacji. W: M. Jasiulewicz, P. Trojanek (red.) Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Koszalin: 233-249.
 29. Marks-Bielska R., 2010: Ziemia jako dobro wielofunkcyjne. W: Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn: 24-60.
 30. Merkisz J., Kozak M., 2007: Biopaliwa do samochodowych silników spalinowych. W: Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa - szanse i problemy. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa: 178-183.
 31. Oniszczak-Popławska A., Curkowski A., Wiśniewski G., Dziamski R, 2011: Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolnym. W: Energia w gospodarstwie rolnym. Wydawnictwo Wiatr s.c., Warszawa: 5-17.
 32. Podstawka M., 2012: Uwarunkowania produkcji agroenergii. "Roczniki Naukowe SERiA" 3: 327-331.
 33. Popczyk J., 2008: Rola biomasy i polskiego rolnictwa w realizacji pakietu energetycznego. "Czysta Energia" 2: 18-20.
 34. Program-Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne, 2008 (http://www.handel-biomasa.pl/filadmin/user_upload/PDF_Daeien_Polen/Gesetze/Ustawy_biomasa/05_-_03-208_Program_IN-NOWACYJNA_ENERGETYKA_ROLNICTWO_ENERGETYCZNE.pdf; dostęp 20.02.2013).
 35. Rogulska M., Grzybek A., Szlachta J., Tyś J., Krasuska E., Biernat K., Bajdor K., 2011: Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. "Polish Journal of Agronomy" 7: 92-101.
 36. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. Monitor Polski z 9 listopada 2012 r., póz. 839.
 37. Świętochowski A., Grzybek A., Gutry R, 2011: Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości energetyczne słomy. "Inż. Roi." 1: 41-47.
 38. Tomczak F., 2009: Wyzwania i siły rozwojowe wsi i rolnictwa w warunkach globalizacji gospodarki światowej. W: K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa: 171-194.
 39. Turowski S., Nowowiejski N., 2010: Przyzagrodowa elektrownia wiatrowa źródłem taniej energii elektrycznej. "Inż. Rol." 7: 215-222.
 40. Wilkin J., 2005: O potrzebie i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. W: J. Wilkin (red.) Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa: 9-14.
 41. Wilkin J., 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie. W: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa: 17-41.
 42. Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Dziamski R, Oniszczak-Popławska A., Regulski R, 2009: Propozycja systemu wsparcia dla energetyki wiatrowej do 2020 roku. W: Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Wydawnictwo PSEW, Warszawa: 47-63.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu