BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Rentowność sprzedaży w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
The Profitability of Farm Sales in Poland Compared to the Countries of the European Union
Source
Wieś i Rolnictwo, 2013, nr 4, s. 161-172, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rentowność sprzedaży, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Analiza danych statystycznych, Analiza porównawcza
Arable farm, Return on sales (ROS), Farm Accountancy Data Network (FADN), Statistical data analysis, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie poziomu rentowności sprzedaży w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wykorzystano w nim dane statystyczne z bazy FADN dla towarowych gospodarstw rolnych. Umożliwiły one analizę zjawiska według krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2009 oraz w układach według: wielkości ekonomicznej, typu rolniczego i warunków produkcji. Wykonano również badanie dla polskich regionów FADN. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to compare the profitability of sales from agricultural sector holdings in Poland and in the European Union. It uses statistical data from the FADN database collected for commercial farms. This enabled an analysis of the phenomenon in the European Union between 2005-2009 and of systems by: economic size, type of farming and production conditions. Research of the Polish FADN regions was also conducted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F., Houston J.F., 2005: Podstawy zarządzania finansami. T. 1. PWE, Warszawa.
 2. FADN 2013 - baza danych (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SGM -czerwiec 2013).
 3. Gołaś Z., 2009: Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie. "Journal of Agribusiness and Rural Development" l (11): 75-91.
 4. Goraj L., Mańko S., 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.
 5. Kożuch A., Marcysiak A., Piechowicz B., 2008: Podstawy rachunkowości: podręcznik dla liceum, technikum i szkoły policealnej w zawodach rolnych i gospodarki żywnościowej. Część 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa.
 6. Niezgoda D., 2009: Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej. "Roczniki Nauk Rolniczych" G, 94, 4: 155-165.
 7. Sierpińska M., Jachna T., 2007: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Tatka M., 1999: Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
 9. Wasilewski M., Felczak T., 2011: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów. "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 91: 49-59.
 10. Wasilewski M., Gałecka A., 2010: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej. "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 81: 231-240.
 11. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Części. Wyniki standardowe, 2011. IBRiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, 2012. IBRiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E., 2011: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe. "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 88: 195-207.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu