BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klinowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Jakość wobec kosztów projektu
Quality Towards Project Costs
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 287, s. 80-88, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka
Keyword
Jakość projektu, Zarządzanie projektem
Project quality, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie projektami bazuje na analizie trzech wymiarów: kosztów, terminów i jakości. Parametry te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiana jednego z nich powoduje najczęściej zmianę pozostałych. Jakość jest przy tym najbardziej dyskusyjnym parametrem i odmiennie rozumiana jest przez strony zaangażowane w projekt. Celem artykułu jest przedstawienie złożoności wymiaru jakości w projekcie oraz analiza wpływu jakości na poziom kosztów. W artykule przedstawiona została istota jakości, następnie opisany został problem odmiennego podejścia do jakości przez interesariuszy i na koniec zaprezentowana została metoda redukcji kosztów z wykorzystaniem analizy wymiaru jakości w projekcie.(abstrakt oryginalny)

Project management is based on the analysis of three dimensions: costs, time and technical requirements. These parameters are closely connected with each other. The change of one of them most often causes the change of the remaining ones. Quality is defined differently by the parties involved in the project. The purpose of the article is to present the complexity of the quality dimension in the project and the analysis of the impact of quality on the level of costs. The article shows the essence of quality, then the problem for a different approach to quality by stakeholders and a cost reduction method using the analysis of the quality dimension in the project.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cooper R., Slugmulder R., Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, Inc., Portland - New Jersey 1997.
  2. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009.
  3. Miles D., Technics of Value Analysis and Value Engineering, McGraw-Hill, New York 1961.
  4. Monden Y., Cost Reduction Systems. Target Costing and Kaizen Costing, Productivity Press, Portland 1995.
  5. Nowoczesne zarządzanie projektami, pod red. M. Trockiego, PWE, Warszawa 2012.
  6. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  7. Wysocki R., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu