BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Grzegorz, Tomanek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rozwój systemów transportowych jako priorytet strategii regionalnych w Polsce
Development of Transport Systems as a Priority of Regional Strategies in Poland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 143, s. 186-194, tab.
Issue title
Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie
Keyword
Rozwój zrównoważony transportu, System transportowy, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego
Sustainable development of transport, Transport system, Regional development, Regional development strategy
Note
summ.
Abstract
Rozwój transportu jest powszechnym elementem strategii rozwoju województw (nazywanych tu strategiami regionalnymi), choć zazwyczaj nie jest traktowany jako priorytet. W każdej strategii regionalnej tematyka rozwoju transportu jest obecna. Jednocześnie można zauważyć, że poszczególne województwa różnie definiują priorytety rozwoju transportu oraz instrumentarium, które ma służyć realizacji zamierzeń regionalnych podmiotów polityki transportowej. Odmienności pomiędzy poszczególnymi województwami dotyczą stopnia doprecyzowania zamierzeń w obszarze systemu transportowego oraz ilości podsystemów transportowych objętych strategią. Zagadnienia te zostały poddane ocenie i w syntetyczny sposób przedstawiono je w niniejszym opracowaniu. Ponadto zamieszczono przegląd stanu prac nad regionalnymi strategiami transportowymi. (fragment tekstu)

The polish regional strategies present a problem of transport development in the regions. Although plans for transport systems in most provinces are not treated as a priority, it can positively assess of their visibility. The strategies differ in the complexity of the approach to the transport system (defined as a set of subsystems).They contain incentives to concentrate on improving transport accessibility, although at the risk of neglecting the improvement of the competitiveness of transport and the sustainability of its development. A characteristic is also the focus of attention on the development of road and air infrastructure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Krawiec, Zarządzanie mobilnością jako niezbędny instrument rozwoju regionalnego, w: Zarządzanie rozwojem regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, red. K. Malik, Politechnika Opolska, Opole 2010, s. 171.
  2. I. Ziątek, Diagnoza stanu systemu planowania przestrzennego oraz jego rola w systemie zarządzania strategicznego (podsumowanie dyskusji), w: System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Żuber, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2011, s. 251.
  3. R. Janecki, R. Tomanek, Metodyka opracowania strategii rozwoju systemu transportu województwa śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, listopad 2011 (maszynopis).
  4. M. Gieracz, Wizja marki, "Strategy Journal" 2011,
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu