BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Arkadiusz Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Znaczenie innowacji dla konkurencyjności Irlandii w handlu zagranicznym
The Importance of Innovation for the Competitiveness of Ireland in Foreign Trade
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 246, s. 70-81, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Innowacje, Handel zagraniczny, Innowacyjność
Competitiveness, Innovations, Foreign trade, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Country
Irlandia
Ireland
Abstract
Przedmiotem artykułu jest problematyka innowacji w kontekście ich roli w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki w handlu zagranicznym Irlandii w latach 1995-2010. W okresie tym miał miejsce przełom w rozwoju gospodarczym tego kraju, w którym z jednego z najbiedniejszych członków Unii Europejskiej stał się on jednym z najszybciej rozwijających się i najbogatszych w świecie. Celem artykułu jest ocena innowacyjności gospodarki Irlandii i jej roli w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w handlu zagranicznym tego państwa. Zgodnie z nowoczesnym podejściem do ekonomii, ważnym elementem determinującym zdolność konkurencyjną gospodarki są innowacje, natomiast pozycja konkurencyjna państwa wyraża się w odnoszonych przez niego korzyściach z uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy. W opracowaniu dokonano więc oceny zdolności i pozycji innowacyjnej Irlandii oraz analizy znaczenia podstawowych czynników na nie wpływających. Jedną z ważniejszych determinant innowacyjności gospodarki irlandzkiej były bezpośrednie inwestycje zagraniczne, podejmowane przede wszystkim w sektorach zaawansowanych technologicznie, z silną dominacją branży ICT i farmaceutycznej. Koncentracja geograficzna działalności i zasobów korporacji transnarodowych w tych obszarach przyczyniła się do tworzenia innowacyjnych klastrów oraz zapewniła Irlandii uzyskanie unikatowej przewagi konkurencyjnej na rynku światowym. Analizą została objęta ewolucja struktury towarowej eksportu Irlandii, a także ujawniona przewaga komparatywna (RCA) tego państwa w handlu zagranicznym według klasyfikacji opartych na poziomie technologicznym poszczególnych gałęzi przemysłu oraz na stopniu wykorzystania materialnych i niematerialnych nakładów w procesie wytwórczym. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the role of innovation as a factor of competitiveness of Ireland's foreign trade in 1995-2010. It was a significant period, when this country was transformed from one of the poorest members of the European Union into one of the fastest growing and richest in the world. This article aims to assess the level of innovativeness of Irish economy and its role in shaping the competitive advantage in foreign trade. According to the modern approach to economics, an important element in determining the competitive capacity of the economy is innovation, and the state's competitive position is expressed in the benefits from participation in the international division of labor. The paper evaluates the innovative capacity and position of Ireland and analyzes their sources. One of the most important determinants of innovativeness of the Irish economy is foreign direct investment, undertaken mainly in high-tech sectors, with strong dominance of the ICT and pharmaceutical industries. Geographical concentration of activities and resources of transnational corporations in these areas contributed to the development of innovative clusters and provided Ireland with a unique competitive advantage in the global market. The analysis also includes the evolution of Ireland's export commodity structure, and reveals comparative advantage (RCA) of this country in foreign trade, according to the OECD classification based on the technological level of individual industries and WIFO taxonomy based on the extent of utilization of tangible and intangible outlays in the manufacturing process.based on the extent of utilization of tangible and intangible outlays in the manufacturing process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kowalski, A.M., 2010, Studium przypadku - Irlandia, w: Bieńkowski, W., Weresa, M., Radło, M.J. (red.), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 291-330.
  2. Kowalski, A.M., Szlachta, J., 2007, Wnioski dla Polski wynikające z doświadczeń polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii, w: Klamut, M. (red.), Polityka ekonomiczna - współczesne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 264-279.
  3. Krugman, P., 1997, Good News from Ireland: A Geographical Perspective, w: Gray, A. (ed.), International Perspectives on the lrish Economy, Indecon Economic Consultants, Dublin, s. 38-53.
  4. Talar, S., 2007, Determinanty konkurencyjności gospodarki Irlandii, w: Bernat, T. (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 247-258.
  5. Van der Wiele, T., Van Iwaarden, J., Power, D., 2010, Six Sigma implementation in Ireland: the Role of Multinational Firms, International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 27, no. 9, s. 1054-1066.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu