BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poprawska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Hipoteka odwrócona jako forma finansowania długoterminowej opieki pielęgnacyjnej osób starszych
Reverse Mortgage as a Form of Financing Long-Term Care of Older People
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 311-323, rys., tab. bibliogr. 15 poz.
Keyword
Odwrócona pożyczka hipoteczna, Ludzie starsi, Opieka zdrowotna, Opieka socjalna, Analiza demograficzna
Reverse mortgage, Elderly people, Health care, Social services, Demographic analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany demograficzne zachodzące na świecie, przede wszystkim wydłużanie się czasu trwania życia, to zmiany bardzo pozytywne, które mają jednak swoje również negatywne następstwa, takie jak przede wszystkim problemy związane z funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia społecznego, przede wszystkim systemów emerytalnych, ale również systemów opieki zdrowotnej. Osoby starsze są głównymi beneficjentami tych systemów. Jednocześnie starzenie się społeczeństw stwarza konieczność zapewnienia opieki i osobom starszym, niedołężnym. W wielu krajach stosowane są rozwiązania systemowe, jednak udział prywatnych źródeł finansowania takiej opieki jest wciąż dominujący z uwagi na uwarunkowania społeczno-kulturowe, oraz na ciągle zbyt małą liczbę placówek i instytucji oferujących taką opiekę. Hipoteka odwrotna to produkt, który może stanowić dodatkowe źródło zabezpieczenia finansowego dla osób starszych, dla których koszty zapewnienia opieki są wysokie w stosunku do wysokości emerytur oraz dla rodzin, których również często nie stać na sfinansowanie takiej opieki. Celem artykułu jest analiza zmian demograficznych, które wpływać mogą na zainteresowanie takim rozwiązaniem, analizę produktu i ryzyka z nim związanego. (abstrakt oryginalny)

The demographic changes taking place in the world, mainly to lengthen the duration of life is very positive changes that are also, however, its negative consequences, such as particular problems in the functioning of social security systems, primarily pensions, but also health care systems. The elderly are the main beneficiaries of these systems. Aging at the same time makes it necessary to provide care and elderly in( rm. In many countries, are used in system solutions, however, private financing of such care is still dominant because of their socio-cultural, and still too small number of establishments and institutions providing such care. Reverse mortgage is a product that can provide an additional source of financial security for the elderly, for whom the cost of providing care are high in relation to pensions and families, which also often can not afford to finance such care. This article aims to analyze the demographic changes that may affect the interest of such a solution, product analysis and risk involved in it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeski W.J., Finansowanie mieszkalnictwa - dla kogo i po co?, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 51/ 2000, s. 12, za http://www.reversemortgage.pl/.
 2. Dudek M.A., Odwrócona hipoteka nadchodzi, [w:] www.money.pl.
 3. Gerber H.U., Life insurance mathematics, Springer-Verlag Berlin, 1990.
 4. Koettl J., Challenges of financing and provisioning of long-term care in Eastern Europe, 6th Health and Ageing Conference, Warszawa 2009, dostępne na www.genevaassosiation.com.
 5. Machacek T., Long Term Care and solidarity: lesson from Czech Health reform proposal 6th Health and Ageing Conference, Warszawa 2009, dostępne na www.genevaassosiation.com.
 6. Matłoka M., Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1997.
 7. Murray C., Using reverse mortgages to cover long-term care risks, 6th Health and Ageing Conference, Warszawa 2009, dostępne na www.genevaassosiation.com.
 8. Skałba M., Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1999.
 9. "Dostaniesz rentę, gdy oddasz mieszkanie", [w:] "Rzeczpospolita" z dn.05.11.2007 r.
 10. "Rynki nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - Wrocław i Trójmiasto" na www.wgn.pl.
 11. www.reversemortgage.pl.
 12. www.stat.gov.pl.
 13. www.zus.pl.
 14. www.euphix.org.
 15. www.eurostat.com.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu