BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniewska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego - zarys koncepcji
Analysis of the Competitive Potential of Cooperative Banks - an Outline of the Approach
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 325-338, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Konkurencyjność banków, Sektor bankowy
Cooperative banks, Banks' competitiveness, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Banki spółdzielcze są trwałym elementem polskiego sektora bankowego a funkcjonując w warunkach rynkowych narażone są na silną konkurencję ze strony wszystkich uczestników rynku. Muszą więc umacniać swoją pozycję konkurencyjną a ich konkurencyjność powinna być przedmiotem analizy i oceny. W badaniach nad konkurencyjnością banku spółdzielczego szczególnie przydatne wydaje się być wykorzystanie dorobku teorii konkurencji opartej na przewadze zasobowej (resource-based theory oraz resource-advantage competition theory). Celem pracy jest przedstawienie propozycji metod i narzędzi wspomagających analizę i ocenę potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego z wykorzystaniem teorii zasobowej. Zaproponowane narzędzia analizy powinny są odmienne niż w przypadku banków komercyjnych, muszą bowiem uwzględniać specyfikę bankowości spółdzielczej. (abstrakt oryginalny)

Cooperative banks are a well-established element of the Polish banking sector. Functioning in a market environment, they are exposed to fierce competition from all of its actors. As a consequence, they need to continue improving their competitive position and their competitiveness should be subject to analysis and assessment. In research on the competitiveness of cooperative banks, the resource advantage competition theory seems to be particularly relevant. The aim of this work is to present methods and tools facilitating analysis and assessment of the competitiveness of cooperative banks with the use of the resource advantage competition theory. These tools should be different from those applied to commercial banks, for they need to account for the specific features of cooperative banking. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2002, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 2. Daszkiewicz N., 2008, Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Grigorian D.A., Manole V., 2002, Determinants of Commercial Banks Performance In Transition: An Application of Data Envelopment Analysis. "IMF Working Paper", WP/02146, s. 18, cyt. za: M. Pawłowska, 2004, Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 - związek między pojęciami, "Bank i Kredyt", nr 6.
 4. Heffernan S.A., 2005, Modern Banking, John Wiley & Sons, London.
 5. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), 2010, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Harasim J. (red.), 2009,Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 7. Gorynia M. (red.), 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Mercieca S., Schaeck K., Wolfe S., 2007, Small European banks: Benefis from diversification?, "Journal of Banking&Finance" nr 31, s. 1975-1998.
 9. Olczyk M., 2008, Konkurencyjność. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa.
 10. Przybyciński T., 2005, Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 11. Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 12. Szambelańczyk J., 2006, Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Woźniewska G., 2010, Składniki potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego - na podstawie wyników badania ankietowego, "Finanse" nr 2, (w druku).
 14. Zalcewicz A., 2009, Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu