BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stodulny Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Szacowanie zapotrzebowania na kapitał ze strony banków spółdzielczych
Estimating Capital Needs of Cooperative Banks
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 339-354, rys.
Keyword
Potencjał rozwojowy, Sektor bankowy, Banki spółdzielcze, Kapitał bankowy, Rentowność aktywów, Kapitał własny
Development potential, Banking sector, Cooperative banks, Bank capital, Return on assets (ROA), Ownership capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ukazuje sektor bankowości spółdzielczej jako istotny segment polskiego sektora bankowego, mający duży potencjał rozwojowy. Wskazano na istotne ograniczenie ekspansji rynkowej, jakim może być niedostateczna baza kapitałowa oraz problemy z jej rozszerzeniem. W artykule podjęto więc problem zaspokojenia potrzeb kapitałowych banku w odniesieniu do regulacji nadzorczych i wewnętrznych. Przedstawiono model szacowania zapotrzebowania na kapitał oparty na założeniu o braku zasilenia zewnętrznego. W oparciu o dostępne dane dokonano oceny potencjału rozwojowego całego sektora jak i w odniesieniu do wybranej grupy dużych banków spółdzielczych. Wykazano, że osiągana przez duże banki spółdzielcze rentowność aktywów przy zakładanej dynamice zwiększania skali działalności nie zapewnia adekwatności kapitałowej bez zasilenia zewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the cooperative banking sector as a major segment of the Polish banking sector, with significant development potential. Pointed out the major constraint for market expansion, which may be insufficient capital base, and problems with the extension. The article deals with a problem of the bank's capital needs for supervisory and regulatory affairs. A model for estimating the demand for capital based on the assumption of no external injection is presented in second part. Based on available data assesses the development potential of the sector and in relation to a selected group of large cooperative banks. Demonstrated that achieved by the large cooperative banks return on assets for the assumed dynamics of the increasing scale of operations does not ensure the capital adequacy without external injection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz T., Praktyczne aspekty związane z II filarem Nowej Umowy Kapitałowej, "Bezpieczny Bank" 2005, s. 83.
  2. Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996, s. 279-280.
  3. Hempel G.H., Coleman A.B., Simonson D.G., Bank management. Text and cases, J. Wiley 1990, s. 271-272.
  4. Iwanicz-Drozdowska M., Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków, "Bezpieczny Bank" 2004, s. 96-97.
  5. Marcinkowska M., Wartość banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 285.
  6. Rose P., Commercial bank management, Irwin, 1996, s. 485.
  7. Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 76.
  8. Wójcicki Z., Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Olsztyn 2001, s. 98-99.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu