BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Bogna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Modelowanie systemowej sieci bezpieczeństwa finansowego na poziomie Unii Europejskiej w obliczu nowej architektury rynku finansowego
Modeling System Safety Net in European Union versus New Architecture of Financial Market
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 399-409, tab.
Keyword
Systemy bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo finansowe, Rynki finansowe, Ochrona konsumenta, Kryzys subprime
Security systems, Financial security, Financial markets, Consumer protection, Subprime crisis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedmiotem krytycznej analizy zostały poddane działania regulatorów rynku unijnego w zakresie zmian regulacji systemowej sieci bezpieczeństwa finansowego po wystąpieniu kryzysu subprime. Analiza taka została podjęta, gdyż wystąpienie globalnego kryzysu finansowego jest naturalnym polem badawczym dla teoretyków i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem obrotu finansowego. Wnioski z przeprowadzonej analizy należy taktować jako głos w dyskusji nad zwiększeniem bezpieczeństwa rynku finansowego szczególnie, że kryzys subprime (rozpoczęty w połowie 2007) nie został w pełni opanowany. Konsekwencje kryzysu finansowego widoczne są teraz w słabości gospodarek części państw członkowskich takich, jak Grecja, Portugalia, Hiszpania czy Włochy. Dodatkowo zaprezentowano możliwości wpływania na poziom ochrony za pomocą, tzw. miękkich regulacji nie będących tylko i wyłącznie w gestii regulatorów ale także samych instytucji finansowych. Zwiększenie świadomości stosowania miękkich regulacji przez instytucje pośrednictwa finansowego takich, jak np. reputacja niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług finansowych, dla których istotne znaczenie ma poziom zaufania pomiędzy stronami. W opracowaniu tym szczególna uwaga została poświęcona systemowej sieci bezpieczeństwa finansowego, pod którą rozumie się działanie systemów ochrony konsumenta będących elementem safety net. Ocenie zostały poddane działalnia regulatorów rynku szczególnie na poziomie unijnym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents critical analysis of EU market regulators' activities in terms of regulating system safety net after subprime crisis. The analysis was undertaken because global financial crisis is a natural research field for theoretical and practical examination of financial turnover safety. The conclusions have to be treated as a contribution to discussion on increasing financial market safety especially because subprime crisis (started in 2007) hasn't been fully under control. The consequences are visible in weak economies of some EU countries, such as: Greece, Portugal, Spain and Italy. What was also presented are the possibilities of applying soft regulations (reputation, equity level and private insurance) by financial intermediaries. The regulations are applicable not only by regulators but also by financial institutions. Increasing awareness of those regulations will undoubtedly influence the quality of financial services for witch the level of trust is guarantee. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Iwanicz-Drozdowska M., Przebudowa globalnej architektury finansowej po doświadczeniach kryzysu subprime. Wybrane problemy do rozwiązania: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelańczyk (red), Związek Banków Polskich, Warszawa, marzec 2009, s. 75-81.
  2. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna, Warszawa 2008, s. 193.
  3. McKenzie G., Khalidi M., The EU Directive on Deposit Insurance: A Critical Evaluation, "Journal of Common Market Studies", Vol 32, Issue 2, p. 171-190, 27 Jun 2008.
  4. Monkiewicz M., Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach światowych, Warszawa 2007, s. 43-59.
  5. Sassen S., A Bad Idea: Using A Financial Solutions To the Financial Crisis, (online) dostęp: 20 kwietnia 2010, dostępny w: www.HuffingtonPost.com.
  6. Tobias A., Song Shin H., The Shadow Banking System: Implications for Financial Regulation, "Federal Reserve Bank of New York Staff Report", No. 382, July 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu