BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Czy giełda to kasyno? : wpływ światowego kryzysu finansowego na postrzeganie mechanizmów giełdowych
Is the Exchange the Casino? : the World Financial Crisis Influence on the Stock Exchange Mechanisms Perception
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 411-418, tab.
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Operacje otwartego rynku, Rynek papierów wartościowych
Stock market, Open market operations, Securities market
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu, Giełda Niemiecka
Vienna Stock Exchange,
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych inwestorów i osób bez doświadczenia inwestycyjnego, przeprowadzonych w okresie od sierpnia 2008 do czerwca 2010 roku. Wyniki wskazują, że choć kryzys finansowy negatywnie wpłynął na aktywność krajowych inwestorów indywidualnych, jednak wydaje się nie mieć wpływu na ich opinie na temat mechanizmów funkcjonowania giełdy, ryzyka inwestycyjnego i skuteczności metod analitycznych. Większość społeczeństwa nie utożsamia giełdy z grą losową i kasynem, choć odsetek ten jest mniejszy wśród kobiet niż u mężczyzn. Osoby bez doświadczenia giełdowego statystycznie częściej deklarują też opieranie się na intuicji i szczęściu jako "metodach" inwestowania. Inwestorzy i osoby bez doświadczenia inaczej postrzegają ryzyko inwestycyjne: w przypadku inwestorów ryzyko postrzegane jest w większym stopniu przez pryzmat premii za jego akceptację, w przypadku osób bez doświadczenia - w większym stopniu z perspektywy zagrożenia i utraty wartości aktywów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of questionnaire investors and persons without the investment experience conducted from August 2008 to June 2010. Results show that though the world financial crisis influenced individual investors activity negatively it seems to be neutral to their opinions on the subject of the stock exchange mechanisms, investment risk and the effectiveness of analytic methods. The majority does not identify the exchange with gambling and casino, though the percentage is smaller among women than at men. Persons without the trading experience more often declare relying on intuition and good luck as the "methods" of investing. The investors perceive risk rather from the risk-premium perspective while those without the trading experience - fear about possibility of loss. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. De Bondt W., Values and Beliefs of Investors, [w:] Cetina K.K., Preda A. (red.), The Sociology of Financial Markets, Oxford University Press, New York 2006, s. 163-186.
  2. Dorsey W., Behavioral Trading. Methods for Measuring Investor Confidence, Expectations, and Market Trends, Thomson Texere, New York 2004, s. 61.
  3. Preda A., The Investor as a Figure of Global Capitalism, [w:] Cetina K.K., Preda A. (red.), The Sociology of Financial Markets, Oxford University Press, New York 2006, s. 141-162.
  4. Rocznik giełdowy 2009, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2009, s.117.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu