BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wyznaczniki polskiej polityki spójności w nowej perspektywie finansowej
DETERMINANTS OF POLISH COHESION POLICY IN THE NEW FINANCIAL PERSPECTIVE
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 57-67, tab.
Issue title
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Polityka, Polityka spójności, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Politics, Cohesion policy, Economic and Monetary Union (EMU)
Note
summ.
Abstract
Ważną częścią polskiej polityki publicznej jest polityka spójności, nakierowana na zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Należy podkreślić, że występowanie nadmiernych zróżnicowań może prowadzić do zniekształcenia procesów rozwoju i powodować inne problemy w życiu społeczno-gospodarczym, również w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego. Polska polityka spójności będzie realizowana w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Debata nad kształtem tej wspólnotowej perspektywy finansowej jest prowadzona od kilku lat. Negocjacje z udziałem unijnych państw członkowskich dotyczące polityki spójności UE oraz jej finansowania i funduszy w latach 2014-2020 weszły w decydującą fazę w 2012 roku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych determinant polskiej polityki spójności, które stanowią podstawowe wyznaczniki projektowania tej polityki w nowej perspektywie finansowej. Zwrócono uwagę na niektóre ważne wyznaczniki wynikające z zapisów dokumentów unijnych i krajowych, w tym piątego raportu kohezyjnego, Traktatu lizbońskiego, Strategii Europa 2020 i Stanowiska rządu RP do pakietu propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej dla polityki spójności 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

Polish cohesion policy will be implemented under the new EU financial perspec-tive for the years 2014-2020. This article aims to present selected determinants of the Polish cohesion policy, which are the primary indicators of the policy planning in the new financial perspective. Attention was paid to the determinants of the new Polish co-hesion policy arising from the fifth cohesion report, and the main EU treaties and strate-gies, as well as to the context of this policy concept proposed by the Polish government.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Investing in Europe's future, Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, European Commissions, 2010.
  2. I. Jaźwiński, Spójność społeczna w Unii Europejskiej, "Polityka Gospodarcza" 2009, red. J. Kaja, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 17-18, s. 356-357.
  3. R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Wydawnictwo CO, Warszawa 2011.
  4. J. Szlachta, Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2013 - implikacje dla Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości", red. M. Klamut, E. Szostak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 143, Wrocław 2010, s.36.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu