BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karczewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Gross Domestic Expenditures on Research and Development in GDP of European Union Countries - Changes in Trends
Udział nakładów na badania i rozwój w PKB krajów Unii Europejskiej - tendencje zmian
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 121-132, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Regional Economy in Theory and Practice
Keyword
Strategia Europa 2020, Produkt krajowy brutto (PKB), Badania i rozwój (B+R)
Europe 2020 Strategy, Gross domestic product (GDP), Research & Development (R+D)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Unia Europejska od ustanowienia Strategii Lizbońskiej stara się osiągnąć cel 3% udziału nakładów na badania i rozwój z PKB całej UE. Według najnowszej Strategii Europa 2020 ma być on osiągnięty w 2020 roku, przez co gospodarka państw członkowskich będzie konkurencyjna dla takich potęg jak USA czy Japonia. Celem opracowania jest identyfikacja i analiza tendencji zmian udziału wydatków na badania i rozwój w PKB krajów należących do Unii Europejskiej oraz ocena odchyleń nakładów na B+R w 2010 roku od celów założonych w Strategii Europa 2020.(abstrakt oryginalny)

Since the establishment of the Lisbon Strategy, the European Union has been trying to achieve the target of 3% of expenditure on research and development in GDP in the whole EU. According to the Strategy Europe 2020, this should be reached in 2020, which will result in the competitiveness of the member states' economies with regard to such countries as the USA or Japan. The purpose of this article is to identify and analyse the trends in changes of expenditure on research and development in GDP of European Union member states, as well as an assessment of the deviations of expenditure on R&D in 2010 from the targets set in the Strategy Europe 2020.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czupiał J. (ed.), Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocławiu, Wrocław 1994.
  2. Frascati Manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD 2002.
  3. Hippel von E., The sources of Innovation, Oxford University Press, New York 1988.
  4. Lisbon Strategy, Lisbon 2000.
  5. Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD 2005.
  6. Schumacher E.F., Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered, Vintage Books, London 2011.
  7. Strategy Europe 2020. A European strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels 2010.
  8. Walwyn D.R., Determining research and development expenditure targets based on an affordability index, International Journal of Innovation and Technology Management 2010, vol. 7, issue 2.
  9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu