BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance
Terminological Problems of Theory and Practice of Corporate Governance
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 141, s. 37-50
Issue title
Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Keyword
Ład korporacyjny, Terminologia ekonomiczna, Teoria organizacji
Corporate governance, Economic terminology, Organisation theory
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu, będącego fragmentem szerszego projektu badawczego i kontynuacją wcześniejszych opracowań, jest dalsza pogłębiona analiza znaczenia terminu corporate governance i wskazanie, że interpretacja tego terminu w języku polskim powinna uwzględniać zarówno jego znaczenie społecznopolityczne związane z angielskim terminem governance, jak i znaczenie we właściwy sposób odzwierciedlające jego właściwy sens w funkcjonowaniu przedsiębiorstw1. Jako rozwiązanie proponuje się przyjęcie terminu władanie korporacyjne lub też władztwo korporacyjne, co pozwoliłoby na uniknięcie istotnych rozbieżności w rozważaniach teoretycznych oraz negatywnych konsekwencji praktycznych. Należy jeszcze dodać, że ze względu na konieczność precyzji wywodu w początkowych fragmentach tekstu celowo stosuje się terminy governance oraz corporate governance, gdyż ułatwia to późniejsze wprowadzenie polskich propozycji terminologicznych adekwatnych dla teorii i praktyki. (fragment tekstu)

Development of theory and practice of corporate governance in Poland is hampered by absence of an unequivocal interpretation of that term in the Polish terminology. The aim of the paper is to present a deepened analysis of meaning of corporate governance in English and of its translations into Polish. It is shown in the paper that interpretation of corporate governance in Polish should reflect its sociopolitical sense associated with the term governance as well as its sense relating to functioning of companies. As the solution, the terms "władanie korporacyjne" or "władztwo korporacyjne" are proposed since they would help to avoid significant obstacles in theoretical considerations and negative consequences in practice of corporate governance in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. C. Mesjasz: Teorie nadzoru korporacyjnego. W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego. Red. S. Rudolf. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004
 2. C. Mesjasz: Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny, problem nie tylko semantyczny. W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym. Red. S. Rudolf. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 3. B. Tricker: Corporate Governance. Principles, Policies, and Practices. Oxford University Press, Oxford 2009.
 4. B. Fryzeł: Kultura korporacyjna - poglądy, teorie, zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 5. J. Supernat: Abecadło Zarządzania. Business corporation. http://www.supernat.pl/abecadlo_zarzadzania/ hasla/business_corporation.html.
 6. T. Kulesza: Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002
 7. Ł. Biel: Analiza porównawcza nazw spółek w prawie polskim, angielskim i amerykańskim w wybranych słownikach. "Lingua Legis" 2007, nr 15.
 8. J. Bakan: Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 9. H.J. Wiarda: Corporatism and Comparative Politics. M.E. Sharpe, Armonk, NY 1997.
 10. W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000, s. 201.
 11. J. Kooiman: Governing as Governance. SAGE Publications, London 2003, s. 4, 77.
 12. M.C. Jensen: A Theory of the Firm. Governance, Residual Claims, and Organizational Forms. Harvard University Press, Cambridge, MA 2000.
 13. O.E. Williamson: The Mechanisms of Governance. Oxford University Press, Oxford 1996, s. 11-12.
 14. O. Hart: Firms, Contracts, and Financial Structure. Clarendon Press, Oxford 1995.
 15. M. Foucault: Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France 1977-1978. Picador/Palgrave Macmillan New York 2007
 16. N. Jackson, P. Carter: Organizational Chiaroscuro: Throwing Light on the Concept of Corporate Governance. "Human Relations" 1995, Vol. 48, No. 8.
 17. Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku. Red. K. Wódz. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 18. J. Czaputowicz (red.): Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 19. Public Management and Governance. Eds. T. Bovaird, E. Löffler. Routledge, New York 2003.
 20. P. Weill, J.W. Ross: IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Harvard Business School Press, Boston 2004.
 21. R. Müller: Project Governance. Gower Publishing, Aldershot 2009.
 22. A.A. Berle, G.C. Means: The Modern Corporation and Private Property. Macmillan, New York 1932
 23. A. Shleifer, R. Vishny: A Survey of Corporate Governance. "Journal of Finance" 1997, Vol. 52, No. 2.
 24. C.A. Dunlavy: Corporate Governance in Late 19th Century Europe and the U.S.: The Case of Shareholder Voting Rights. W: Comparative Corporate Governance. The State of the Art and Emerging Research. Eds. K. J. Hopt, H. Kanda, M. J. Roe, E. Wymeersch, S. Prigge. Oxford University Press, Oxford 1998.
 25. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1 i 2. PWN, Warszawa 1954, t. 2, s. 469.
 26. B. Tricker: 2020 Vision on Corporate Structures in 21st Century. "Corporate Governance" 2000, Vol. 8, No. 1, s. 5-6.
 27. R.S.F. Eells: The Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise. Columbia University Press, New York 1960, s. 108.
 28. R.S.F. Eells: The Government of Corporation. Free Press of Glenco, New York 1962.
 29. R.I. Tricker: Perspectives on Corporate Governance: Intellectual Influences in the Exercise of Corporate Governance. W: Perspectives on Management. Red. M. J. Earl. Oxford University Press, Oxford 1983.
 30. R.I. Tricker: Corporate Governance: Practice, Procedures and Powers in British Companies and Their Boards of Directors. Gower Publishing, Aldershot 1984.
 31. R.A.G. Monks, Minow N.: Corporate Governance. Blackwell Publishing, Oxford 1995
 32. Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego. Red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 33. Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa. Red. I. Koładkiewicz. Poltext, Warszawa 1999.
 34. B. Wawrzyniak: Nadzór korporacyjny: Perspektywy badań. "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 2 (100).
 35. K.A. Lis, H. Sterniczuk: Nadzór korporacyjny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 47.
 36. O.E. Williamson: The Mechanisms of Governance. Oxford University Press, Oxford 1996, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu