BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Barbara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Regionalna konwergencja innowacyjności przemysłu spożywczego
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 3, s. 124-137, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Innowacyjność, Konwergencja regionalna
Food industry, Innovative character, Regional convergence
Abstract
W opracowaniu dokonano identyfikacji regionalnego zróżnicowania innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce. Do oceny wykorzystano poziom nakładów poniesionych na opracowanie i wdrażanie innowacji w latach 2005-2011. Diagnozę innowacyjności przemysłu spożywczego w regionach uzupełniono oceną potencjału badawczo-rozwojowego, jakim dysponują. Stwierdzono, że w innowacyjności input nie zachodzi konwergencja między województwami. Pogłębianie się różnic odnotowano szczególnie w tych regionach, w których przemysł spożywczy ma relatywnie mniejsze znaczenie w strukturze lokalnej gospodarki. Przeprowadzone analizy wskazują także na niezbyt intensywne powiązania regionalnej sfery B+R z działalnością innowacyjną podmiotów branży spożywczej. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. GUS, Warszawa 2012.
 2. EU R&D Scoreboard. The 2012 EU Industrial R&D Scoreboard, European Commission, Join Research Centre, Directorate-General for Research an Innovation, Luxembourg 2012.
 3. Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A. (red.): Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012.
 4. Grzybowska B.: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne. UWM, Olsztyn 2012.
 5. Grzybowska B.: Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce - stan i finansowanie [w:] Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej (red. M. Juchniewicz). UWM, Olsztyn 2009.
 6. Konkurencyjność sektora wysokiej techniki. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 7. Main Science & Technology Indicators in Poland 2000-2003. Central Statistical Office, Warsaw 2005. Nauka i technika w 2011 r. GUS, Warszawa 2012.
 8. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2010) 553, Bruksela 2010.
 9. Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, SEC(2010) 1161, Bruksela 2010.
 10. Scenarios on the Territorial Future of Europe. ESPON Project 3.2. European Spatial Planning Observation Network, Belgium 2007.
 11. Smętkowski M., Wójcik P.: Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(38), 2009.
 12. Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and NUTS 2 regions; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (18.03.2013 r.).
 13. Tuziak A.: Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności w regionie Podkarpacia [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (red. G. Woźniak). Mitel, Rzeszów 2004.
 14. Wijnands J.H.M., van der Meulen B.M.J., Poppe K.J. (eds): Competitiveness of the European Food Industry. An economic and legal assessment. European Commission 2007.
 15. Zagamé P.: The costs of a non-innovative Europe: What can we learn and what can we expect from the simulation works. 2010; http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/demeter-costs-non-innovative-europe-zagame_en.pdf (18.03.2012r.).
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu