BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda-Durlik Małgorzata (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Title
Regulacja prawna postępowania w sprawach emerytalno-rentowych - uwagi na tle ujęcia legislacyjnego po nowelizacji z 2011 r.
Legal Regulation of the Procedure in Matters of Retirement Pension and Other Pension - Evaluation of the Legislative Formulation after Ammending of the Law from 2011
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 3(24), s. 42-70
Keyword
Świadczenia emerytalno-rentowe, Ubezpieczenia społeczne, Regulacje prawne
Pension benefits, Social insurance, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Podejmując próbę oceny modelu regulacji prawnej postępowania w sprawach emerytalno-rentowych, przez pryzmat relacji procedury szczególnej do reguł ogólnego postępowania administracyjnego, można bez wątpienia stwierdzić, że zakładana funkcja uniwersalizująca k.p.a w dziedzinie procesu ubezpieczeniowego, sukcesywnie traci na znaczeniu. Sposób wyznaczania zakresu związania k.p.a, faktycznie zdeterminowanego przepisami ustaw odrębnych, jest źródłem destrukcji procedury oraz systematycznego rozluźniania więzi pomiędzy administracyjnym postępowaniem ogólnym, a postępowaniem szczególnym. (fragment tekstu)

The subject of the article is a theoretical analysis of principles and the course of carrying out proceedings in matters from the scope of social insurance to determine a character of the legal regulation of the procedure and relation to the Code of Administrative Procedure in the process of reconstruction of the formal and legal regime. On account of an extensive research material, the basic attention was targeted on regulation of the process of asserting entitlement to retirement and pension benefits particularly taking into consideration the system of dependence of both procedures in new legal conditions designated by the contents of regulation of the Ministry of L: abour and Social Policy of 11 October 2011 in the matter of procedure for retirement and pension benefits. The undertaken analysis intends to determine the scope in which the insurance procedure is close to the constructions of the Code and in which it decidedly breaks with solutions of the general administrative procedure, and in consequence to evaluation of rightness of the legislative formulation of the formal law in the field of the insurance process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. J. Borkowski, Problemy rozszerzania i zakresu ujednolicania postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1979, z. 10, s. 43
  2. S. Zawadzki, Teoretyczne i legislacyjne aspekty projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1979, z. 11, s. 21.
  3. K. Kolasiński, Droga rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, "Prawo i Zabezpieczenie Społeczne" 1986, nr 8, s. 45.
  4. J. Starościak, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego, komentarz, teksty, wzory, formularze, Warszawa 1970, s. 333.
  5. J. Bröl, Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1980, nr 7, s. 45
  6. J. Nowacki, "Odpowiednie" stosowanie przepisów prawa, "Państwo i Prawo" 1964, nr 3, s. 367-376.
  7. W. Chróścielewski, W sprawie projektu nowelizacji przepisów k.p.a. dotyczących postępowania ogólnego opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 r., [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl - Rzeszów 2009, s. 49 i n
  8. J. Filipek, Sprawa odmowy wszczęcia i sprawa umorzenia postępowania administracyjnego, [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl - Rzeszów 2009, s. 92 i n.
  9. K. Kolasiński, Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1989, s. 20.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu