BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Title
Zawodność rynku a odpowiedzialna realizacja zadań publicznych przez przedsiębiorstwa
Market Failure and Responsible Public Tasks Performance by Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 49-56, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Keyword
Zawodność rynku, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rynek
Market failure, Corporate Social Responsibility (CSR), Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono autorską koncepcję kryterium społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Kryterium to odnosi się do firm uczestniczących w realizacji zadań publicznych poprzez quasi-rynki i nawiązuje do mechanizmów zawodności rynku. Generalnie rzecz biorąc, w tym ujęciu społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo, realizując zadanie publiczne, samodzielnie koryguje skutki występowania mechanizmów zawodności rynku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to introduce original concept of corporate social responsibility criterion. The criterion proposed refers to enterprises that perform public tasks through quasi-markets and market failure theory. In general, according to this criterion a company that is socially responsible autonomously corrects results of market failure mechanisms when performing public tasks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
  2. Drakeford M., Private Welfare, [w:] M. Powell (ed.), Understanding the Mixed Economy of Welfare, The Policy Press, Bristol 2007.
  3. Le Grand J., Quasi-market versus state provision of public services: Some ethical considerations, "Public Reason" 2011, Vol. 3.
  4. Le Grand J., Bartlett W., Quasi-Markets and Social Policy, Palgrave Macmillan, London 1993.
  5. Rojek-Nowosielska M., Modelowe ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 220, Wrocław 2011.
  6. Rutkowski W., Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  7. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
  8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, T. 1, PWN, Warszawa 2006.
  9. Walsh K., Public Services and Market Mechanisms. Competition, Contracting and the New Public Management, Palgrave Macmillan, London 1995.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu