BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźbik Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Strategiczna mapa interesariuszy klubu piłkarskiego
Strategic Stakeholder's Map of Sports Organizations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 95-105, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kluby piłkarskie, Interesariusze
Corporate Social Responsibility (CSR), Football clubs, Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tradycyjne podejście do zarządzania organizacjami sportowymi ograniczało się do realizacji celów sportowych, które zdominowały strategię. We współczesnym świecie wzrosło nie tylko zainteresowanie funkcjonowaniem tego typu organizacji, ale także zwiększyła się świadomość konieczności profesjonalnego zarządzania nimi w zróżnicowanym otoczeniu. Na fali popularności piłki nożnej, spowodowanej również m.in. rozgrywkami Euro 2012, dało się zaobserwować dynamiczny rozwój klubów piłkarskich w Polsce, które weszły w trudny okres transformacji od organizacji społecznej do biznesowej, a także wzrost zainteresowania nowymi koncepcjami, w tym m.in. społeczną odpowiedzialnością. Światowe trendy w zarządzaniu klubami piłkarskimi wskazują także na konieczność budowania relacji z szeroką grupą interesariuszy, tak aby cele klubów były zrównoważone i obejmowały cele sportowe, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Celem artykułu będzie ukazanie roli społecznej odpowiedzialności w strategii klubów piłkarskich, a także ukazanie stanu aktualnego w procesie formułowania relacji klubu piłkarskiego ze strategicznymi interesariuszami.(abstrakt oryginalny)

The traditional approach to the management of sports organizations was limited to the objectives of sports that dominated strategy. In today's world, not only did the interest in the functioning of such organizations increase, but also the awareness of the need for professional management in a diverse environment. On the wave of popularity due to the football competitions including Euro 2012, a rapid development of football clubs in Poland could be noticed, which entered a difficult period of transition from social to business organizations, as well as increased interest in new concepts including social responsibility. Global trends in the management of football clubs also indicate a need to build relationships with a wide range of stakeholders so that the objectives of the clubs involved were balanced and included athletic, economic, environmental and social goals. The aim of the article is to show the role of corporate social responsibility in the strategy of football clubs, as well as to show the current state of relations in the process of formulating a football club with strategic stakeholders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Compaire D., Rodrigues P., The Social Value of European Leagues. Great Football Makes Great Things, Wyd. EPFL, Nyon 2010.
 2. Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D.S., The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Oxford 2008.
 3. Foster G., Greyser S.A., Walsh B., The Business of Sports, Thomson Higher Education, Mason 2006.
 4. Freeman R.E., McVea J., A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Business School working paper No. 01-02, Virginia 2002.
 5. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 6. Krawczyk Z., Społeczno-kulturowe wartości sportu w świetle badań empirycznych, "Wychowanie Fizyczne i Sport" 1983, nr 3.
 7. Pająk K., Zduniak A. (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, t. 1, Warszawa-Poznań 2004.
 8. Sacconi L., A Social Contract Account for CSR as an Extended Model of Corporate Governance: Rational Bargaining and Justification, "Journal of Business Ethics" 2006, No. 68.
 9. Seti S.P., Dimensions of Corporate Social Performance. An Analytic Framework, "California Management Review", Spring 1975.
 10. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
 11. The Stakeholder Engagement Manual, AccountAbility, UNEP Stakeholder Research Associates, 2006.
 12. www.crnavigator.com.
 13. www.fifa.com.
 14. www.uefa.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu