BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Bortnowska Hanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Kultura coachingu w organizacji : potrzeba i proces jej kształtowania
Coaching Culture in Organization : Opportunities and Barriers of Its Shaping
Source
Przegląd Organizacji, 2013, nr 10, s. 18-24, rys., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Coaching, Kultura organizacji, Przegląd literatury
Coaching, Corporate culture, Literature review
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto problem kultury coachingu oraz potrzeby jej kształtowania w organizacji. Celem artykułu jest prezentacja procesu kształtowania kultury coachingu w organizacji. Aby go zrealizować, zaprezentowano różne ujęcia kultury z perspektywy nauk o zarządzaniu, omówiono istotę kultury coachingu w organizacji oraz jej cechy, a także wskazano na niektóre problemy związane z jej kreowaniem. Ponadto wskazano potencjalne źródła oporów pracowników wobec zmian dominującego typu kultury w organizacji, które mogą sprzyjać wykształceniu się kultury coachingowej. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of coaching culture and the need of shaping it in the organization. The aim of the article is to present a proposal of the process of creation coaching culture in the organization. To achieve that objective, the authors of the article presented different approaches to the culture from the perspective of management sciences, discussed the specifics of coaching culture, as well as pointed out some problems associated with the creation of such culture. In addition, there were presented potential sources of employees' resistance to change of the dominant type of the culture of organization which could foster creation of coaching culture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ADAMSKA M. (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 2. ANDERSON M.C., FRANKOYELGIA C., HERNEZ -BROOME G., Creating Coaching Cultures. What Business Leaders Expect and Strategies to Get There, Center for Creative Leadership, Greensboro 2008.
 3. CAMERON K.S., QUINN R.E., Kultura Organizacyjna -diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 i 2006.
 4. CLUTTERBUCK D., MEGGINSON D., Making Coaching Work: Creating a Coaching Culture, CIPD, London 2005.
 5. CRANE T., Creating a Coaching Culture - Today s Most Potent Organizational Change Process for Creating a "High-Performance" Culture, 2005, http://www.wabccoaches.com/bcw/2005__vl_il/feature.html, data dostępu: 10.09.2013 r.
 6. CZERSKA M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 7. DAVIS S.M., Managing Corporate Culture, Ballinger Publ, Cambridge 1984.
 8. DEAL T.E., KENNEDY A.A., Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Addison-Wesley, Reading 1982.
 9. DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA E., Zarządzanie zmianami, [w:] ZBIEGIEŃ-MACIĄG L. (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. AGH, Kraków 2002.
 10. HADRYŚ M., Coaching jako narzędzie zmiany, [w:] ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., BECK E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeni globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
 11. HANDY CH., Understanding Organizations, Penguin Books, London 1993.
 12. HARRISON R., Diagnosing Organizational Culture, Jossey -Bass, Pfeiffer, San Francisco 1992.
 13. HAWKINS P., Ten Steps to a Coaching Culture, "Business Source Complete" 2008, No. 6.
 14. HOFSTEDE G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 15. KILMANN R.H., COVIN T.J., KATZ J.M., Corporate transformation: Revitalizing Organizations for a Competitive World, Jossey-Bass, San Francisco 1988.
 16. KONECKI K., TOBERA P. (red.), Szkice z socjologii zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 17. KRZEWIŃSKA M. (2011), Life Coaching, Business Coaching, http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/707/life.../pdf, data dostępu: 22.01.2013 r.
 18. KWIATKOWSKA P. (2011), Kulturalnie na szerokie wody, www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/182/kulturalnie-na.../PDF, data dostępu: 12.11.2013 r.
 19. MCLEOD A., Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów, Helion, Gliwice 2008.
 20. NOWAK W., Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej - przegląd badań, "Zarządzanie i Finanse" 2013, Vol. 11, No. 1.
 21. O coachingu, http://www.izbacoachingu.com/pl/site/271/ocoachingu.html, data dostępu: 12.06.2013 r.
 22. PENC J., Kultura i etyka w organizacji, Wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2010.
 23. RUTKA R., Kierowanie, [w:] CZERMIŃSKI A., CZERSKA M., NOGALSKI B., RUTKA R., APANOWICZ J. (pr. zbiór.), Zarządzanie organizacjami, "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 24. SADOMSKA U., SZYMANKIEWICZ W.W., Coaching manadżerski jako element kultury organizacyjnej firmy, [w:] CZARKOWSKA L. (red.), Coaching katalizator rozwoju organizacji, New Dawn, Warszawa 2011.
 25. SCHEIN E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-London 1986.
 26. SIDOR-RZĄDKOWSKA M., Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Kraków 2009.
 27. SIKORSKI C., Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 28. SMIRCICH L., Concepts of Culture and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly" 1983, Vol. 28(3), pp. 339-358.
 29. STANKIEWICZ J., BORTNOWSKA H., Coaching jako narzędzie wspomagające realizację procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, artykuł przygotowany na konferencję "Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się", organizowaną przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 9-11.10.2013 r., w druku.
 30. STEINMANN H., SCHREYÖGG G., Zarządzanie - Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 31. STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 32. SUDOŁ S., Przedsiębiorstwo, "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 33. SUŁKOWSKI Ł., Czy jest możliwe kształtowanie kultury organizacyjnej?, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 34. SZMIDT C., Coaching a zarządzanie strategiczne, [w:] SIDOR-RZĄDKOWSKA M. (red.), Coaching: teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 35. TROMPENAARS F., HAMPDEN-TURNER CH., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 36. WILSON C., Coaching biznesowy, MT Biznes, Warszawa 2010.
 37. ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu