BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Szopińska Kinga (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Mapa akustyczna jako źródło informacji w wycenie nieruchomości
The Acoustic Map as a Source of Information about Real Estates
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 2(76), s. 29-33, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Ceny nieruchomości, Monitoring hałasu
Real estate trade, Real estate valuation, Real estate prices, Noise monitoring
Note
streszcz., summ.
Country
Bydgoszcz
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano stosunkowo nowe źródło informacji o nieruchomościach, jakim jest mapa akustyczna. W pracy przedstawiono definicje podstawowych pojęć wiązanych z klimatem akustycznym, tj.: hałas, dopuszczalne wskaźniki poziomu hałasu oraz mapa akustyczna. Dodatkowo zaprezentowano mapę długookresowego średniego poziomu hałasu drogowego oraz mapę przekroczeń poziomu hałasu drogowego na przykładzie mapy akustycznej miasta Bydgoszczy. Wskazano, i punktu widzenia uczestnika rynku nieruchomości, na możliwości wykorzystania map akustycznych w procesie wyceny, ale także w procesie inwestycyjnym i w obrocie nieruchomościami. (abstrakt oryginalny)

The article presents a new source of information about real estates - acoustic map, Paper contains definitions of basic ideas related with acoustic climate: noise, acceptable noise indicators and acoustic map. Additionally presented the map of long-term average sound level of road and noise map of excess traffic noise level on example of acoustic map of Bydgoszcz. Also indicated, the position of real estate market participant, opportunities of using acoustic maps in valuation process, but also in investment process and real estate trading. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 102 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r).
  2. Hopfer A., Cymerman R. i in. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami, wyd. PFSRzM, Warszawa 2009.
  3. Kwiecień J., Szopińska K., Sztubecka M. (2010), Problem ochrony przed hałasem na terenach zurbanizowanych na przykładzie miasta Bydgoszcz, Ekologia i Technika vol. XVIII, nr 4, s. 205-212.
  4. Opracowanie "Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy" (2008).
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14czerw-ca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U .Nr 120, póz. 826).
  6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106, póz. 729 z późniejszą zmianą).
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji (Dz. U. Nr 187, póz. 1340).
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, póz. 651).
  9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, póz. 150, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu