BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyka Irena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Puszer Blandyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Komercyjne papiery wartościowe na rynku pieniężnym strefy euro : analiza zmian w latach 2000-2011
Commercial Securities on the Money Market in Eurozone : Analysis of Changes in the Period 2000-2011
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 284, s. 165-181, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność
Keyword
Strefa euro, Papiery wartościowe, Rynek pieniężny, Kryzys finansowy, Fundraising
Eurozone, Securities, Money market, Financial crisis, Fundraising
Note
summ.
Abstract
Globalny kryzys finansowy mocno zahamował rozwój rynków finansowych strefy euro. Celem opracowania jest identyfikacja i ocena przemian jakie dokonały się w latach 2000-2011 na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw, a zatem w tym segmencie rynku pieniężnego, który to głównie przyczynia się do skuteczniejszego pozyskiwania środków finansowych przez podmioty gospodarujące i do efektywnej alokacji kapitału finansowego wspomagając tym samym wzrost gospodarczy. (fragment tekstu)

The aim of the study is to identify and evaluate the changes, which have taken place in the period of 2000-2011 on the short-term corporate debt securities market, and therefore in this segment of the money market, which mainly contributes to more effective companies' fundraising and efficient financial capital allocation, supporting the economic growth. The study indicates that short-term commercial securities market, despite implemented institutional initiatives, remains still weakly integrated part of the money market in euro area. The global financial crisis has caused significant differentiation of credit risk on this market, which was reflected in the declining of capitalization of this segment of the money market. The reasons for the low integration in the Eurozone are not directly related to the global financial crisis. They require further overcoming the integration barriers on the institutional and legal plane, differentiating national, short-term corporate debt markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dziennik Urzędowy UE, 2006.
 2. ECB, 2010, Euro money market study 2010, Frankfurt.
 3. ECB, (różne lata). Monthly Bulletin, Frankfurt.
 4. ECB, (różne okresy), Euro Area Secutities Issue Statistics, Fraknfurt.
 5. EFMLG, 2003, Update Report European Financial Market Lawyers Group (EFMLG), The Money Market: Legał Aspects Of Short-term Securities.
 6. AFME, (różne lata), ESF Securitisation Data Report.
 7. EURIBOR ACI, 2002, The Short-term Paper Market in Europe, Recommendations for the Development of a Pan-European Market, Consultation Report by the EURIBOR-ACI Short-term European Paper Task Force, Frankfurt.
 8. EURIBOR ACI, 2003, The Short-term Paper Market in Europe. Proposals and Recommendations for the Development of a Pan-European Market. A Report by the EURIBOR-ACI Short-term European Paper Task Force.
 9. Przybylska-Kapuścińska W. (red.), 2007, Rynek papierów wartościowych strefy euro. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Puszer B., 2011, Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych w strefie euro - stan obecny i perspektywy jego rozwoju, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H, Oeconomica, vol. XLVI, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Sklodowskiej, Lublin.
 11. Pyka I., 2012, Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Difln, Warszawa.
 12. Zapadka P., Niemierka S., 2003, Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", nr 10.
 13. Waszkiewicz A., 2004, "Papierowe" bogactwo sekurytyzacji, "Bank i Kredyt", nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu