BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Jacek
Title
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskich funduszy inwestycyjnych
Conditions of Development and Future Prospects of the Polish Investment Funds
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 453-471, tab., rys.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Instrumenty finansowe, Wskaźniki makroekonomiczne, Prognozowanie makroekonomiczne, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, Strefa euro
Investment funds, Financial instruments, Macroeconomic indicators, Macroeconomic forecasting, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), Eurozone
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dotychczasowy rozwój polskich funduszy inwestycyjnych determinowany był przez różnorodne czynniki o charakterze prawnym oraz makro- i mikroekonomicznym. Dzięki znajomości tych uwarunkowań możliwe było podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o przyszłość funduszy inwestycyjnych w polskich warunkach. Z przeprowadzonych rozważań rysuje się ogólnie pozytywny obraz przyszłości, chociaż nie jest ona pozbawiona potencjalnych zagrożeń. Poza rozważaniami czysto teoretycznymi, w opracowaniu zawarto również prognozę rozwoju polskich funduszy inwestycyjnych opartą na analogiach do funduszy amerykańskich. (abstrakt oryginalny)

The past development of Polish investment funds was determined by various factors of legislative and economic kind. Their exact impact on investment funds, investigated by the author in former research, allowed to consider the possible future of these financial vehicles. In general, further development of polish investment funds looks optimistic and rather unthreatened. Macroeconomic forecasts for the period of 2010-2012 are optimistic and do not indicate any serious disturbance within the Polish economy. This should be a good sign for the financial market, especially for equities. Despite predictions for the bond market are rather negative, central bank and market rates should remain on a relatively low level, which implicates rather weak bank deposits' competition. Also other competitive financial products do not seem to generate real threats for investment funds. Recent MiFID directives' implementation should bring the investment funds' assets less volatility in the future through more adequate investment strategy selection. Implementation of the euro currency may act as endangerment, but also as an opportunity for the domestic funds. Especially in the context of probably high management funds' results - typical for emerging markets. The only real adverse factor may be created by implementation of UCITS IV directive, which may lead to further polarization of the European UCITS market and depletion of smaller regional fund markets. Apart from the above factors, pure prognostic methods implicate, that the value of assets under management gathered within Polish funds should increase to 260-280 bln PLN in the year of 2015. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błaszczuk D., Wstęp o prognozowania i symulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 158.
  2. Buczek S., Wyzwania stojące przed funduszami inwestycyjnymi w Polsce - wybrane zagadnienia, [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, SGH, Warszawa 2008, s. 197.
  3. Duniec M., UCITS IV - ogromne zmiany na europejskim rynku funduszy, Analizy Online (dostępne na www.analizy.pl), maj 2009.
  4. Franek S., Kurs walutowy i stopa procentowa a wprowadzenie euro - wnioski dla Polski, [w:] Rynki finansowe (tom IV) - Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Karków 2004, s. 173.
  5. Loehr J.M., Towards the next generation: moving from UCITS III to UCITS IV, RBC Dexia Investor Services, maj 2009, s. 13, (dostępne na stronie www.rbcdexia.com).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu