BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharski Adam (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dynamika efektywności polskich funduszy otwartych inwestujących w akcje
The Dynamics of the Effectiveness of Polish Mutual Funds Investing in Shares
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 473-484, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fundusze otwarte, Fundusze inwestycyjne, Akcje, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Open-ended investment companies, Investment funds, Shares, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowana praca zawiera rozważania na temat możliwości zastosowania metody DEA do oceny efektywności zarządzania nakładami przez otwarte fundusze inwestycyjne lokujące powierzone środki na rynku polskich akcji. Przeprowadzone badanie dotyczyło nie tylko wariantu statycznego, ale również dynamiki zmian efektywności w ciągu półtora roku działalności funduszy. Na podstawie wyników obliczeń stwierdzamy, że większość funduszy wykazywała się efektywnością względem zaangażowanych nakładów, może z wyjątkiem drugiej połowy 2008 roku. Okazało się również, że z okresu na okres występują duże zmiany łańcuchowych indeksów dynamiki efektywności co każe spojrzeć na zarządzanie przez fundusze powierzonymi środkami w nowym świetle. (abstrakt oryginalny)

The presented work contains considering about possible application of the DEA method for evaluating of the effectiveness of the expenditure management by Polish opened investment funds which invested gained deposits on stock market. We measured also changes in dynamics of the effectiveness in the sequence one and a half years activities of funds with the help of indices of the productivity. Based on the results of calculations, we state that the majority of funds was effective with respect to the invested expenditure irrespective of economies of scale, except perhaps in the second half of 2008. It also turned out that, from period to period, there are considerable changes in the dynamics of chain indices what is ordering to look at management of the entrusted funds in a new light. In the longer perspective the vast majority of funds recorded however an increase in productivity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banker R., Charnes A., Cooper W.W., 1984, Some Models for Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science 30, s. 1078-1092.
  2. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research 2, s. 429-444.
  3. Kucharski A., 2009, Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych w przededniu kryzysu, P. Karpuś, J. Węcławski (red.) Rynek finansowy w erze zawirowań, Wyd. UMCS, Lublin, s. 153-162.
  4. Kudła J., Gadowska D., 2005, Wpływ jakości usług na efektywność oddziałów bankowych, "Bank i Kredyt" 1/2005, s. 47-66.
  5. Kukuła K. (red.), 2002, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.
  6. Marcinkowska M., 2007, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
  7. Mielnik M., Ławrynowicz M., Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA, "Bank i Kredyt" 5/2002, s. 52-64.
  8. Nykowski I., 1980, Programowanie liniowe, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu