BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Interwencjonizm samorządowy w stymulowaniu lokalnego rozwoju gospodarczego
Local Interyentionism in Stimulating Local Economic Deyelopment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 607-617, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Interwencjonizm władz lokalnych, Samorząd terytorialny, Rozwój gospodarczy
Local government interventionism, Local government, Economic development
Note
summ.
Abstract
W całości procesów lokalnego rozwoju gospodarczego znaczącą rolę przypisuje się sprawności działania władz samorządowych. Efektem tych działań powinno być pobudzenie zaangażowania miejscowej ludności w procesy gospodarcze, wzmożenie aktywności lokalnych podmiotów gospodarczych i przyciąganie inwestorów zewnętrznych. W kontekście powyższego niezbędne wydaje się przywołanie teoretycznych i pragmatycznych przesłanek stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorząd gminny oraz wskazanie na możliwości i instrumenty oddziaływania na lokalną sferę gospodarczą. Celem artykułu będzie zatem podkreślenie znaczenia instrumentów finansowych gmin w rozwoju lokalnym, szczególnie tych, które związane są z polityką fiskalną.(abstrakt oryginalny)

Poland has recently witnessed a dynamie growth of smali and medium enterprises. The role of the SME sector in economy of Poland is great and unąuestionable. SMEs accomplish many important social, political and economic functions. The significant role of private entrepreneurship should en-courage local authorities to support the development of SMEs. The effect of local authorities' actions should stimulate involvement of local communities in economic processes, which will increase economic activities of local enterprises. In the context of the above it seems essential to give theoretical guidance for stimulating economic development by the local govemment and to present different kinds of opportunities. The article shows the basie aspects related with local interventionism. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Hryniewicz J.: Ogólne prawidłowości rozwoju gospodarczego Polski w przekroju terytorialnym. "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 7-8.
 2. Janowska H.: Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 3. Kasperska E.: Wspieranie przedsiębiorstw małej skali przez samorząd lokalny na przykładzie działań władz miasta Koszalina a opinie przedsiębiorców. W: Małe i średnie formy przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka. Red. T. Waściński, Z. Płoszyński. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2002.
 4. Klamut M.: Mechanizmy oddziaływania państwa na procesy inwestycyjne i lokalizacyjne, w Połityka i , regionalna - kierunki i instrumentalizacja. Red. B. Winiarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 5. Korenik S.: Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Prace Naukowe nr 818, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999,
 6. Kotowicz J.: Interwencjonizm państwa w procesie zmian strukturalnych. Połityka przemysłowa. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4.
 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Red. M. Strużycki. PWE, Warszawa 2004.
 8. Piotrowska-Marczak K.: Finanse/ote/ne W Poface. PWN, Warszawa 1997.
 9. ' " Polityka gospodarcza. Red. H. Ćwikliński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 10. Regulski J., Kocoń W., Ptaszyńska-Wołoczkowicz M.: Władze lokalne a rozwój gospodarczy. PWE, Warszawa 1988.
 11. Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego. Wybrane problemy. Red J. Karwowski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 12. Robaszkiewicz K.: Przedsiębiorczość w strategii rozwoju lokalnego. Studium przypadku powiatu wałeckiego. W: Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego. FNUS, Wałcz 203.
 13. Słowińska B.: Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości. "Samorząd Terytorialny" nr 3.
 14. Sztando A.: Kryteria interwencjonizmu lokalnego na przykładzie wybranych gmin. W: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 15. Sztando A.: Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego. "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1.
 16. Sztando A.: Gminne instrumenty kiztałtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8.
 17. Szydło M.: Monopol gminy w świetle reguł funkcjonowania wspólnego rynku w Unii Europejskiej. "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 7-8.
 18. Wojciechowski E.: Gospodarka miejska. W: Ekonomika i zarządzanie miastem. Red. R. Brol. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu