BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowoczesne narzędzia zarządzania zadaniami jednostek samorządu terytorialnego
Modern instruments of local goyernments objectiye management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 619-627, rys.,bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zarządzanie, Narzędzia zarządzania, Samorząd terytorialny
Management, Management tools, Local government
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonano systematyki narzędzi zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego z podziałem na tradycyjne i współczesne instrumenty. Szczególną uwagę zwrócono na rolę budżetu zadaniowego jako narzędzia Nowego Zarządzania Publicznego - New Public Management. Wskazano miejsce BZ w procedurze uchwalania budżetu miasta Szczecin.(abstrakt oryginalny)

The article presents the systematic of the financial management Instruments within local governments, dividing them into traditional and modem ones. The special attention was dedicated to the role of a performance budget as the instrument of the New Public Management. The role of a performance budget within the procedurę of he Szczecin municipality budget enacting had been stressed as well.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Agopszowicz A, Gilowska Z.: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. C.H. Beck, Warszawa 1999.
 2. Art. 51 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 119 ust. z 26.11.1998 r. o finansach publicznych. DzU 1998, nr 155, poz. 1014 wraz ze zm.
 3. Bajsarowicz J.: Ocena zdolności dochodów w małych i średnich gminach (na przykładzie gmin woje¬wództwa zachodniopomorskiego). Praca doktorska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 4. Bajsarowicz J.: Wpływ nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 XI 2003 K na strukturę dochodów własnych gminy powiatu gryfińskiego. W; Budżet pań¬stwa i samorządów decentralizacja - oświata. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2005.
 5. Budżet władz lokalnych - narzędzie zarządzania. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 6. Dylewski M.: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Difin, Warszawa 2007.
 7. DzU 02.62.558 - 2002 r., DzU 02.113.984 - 2002 r., DzU 02.214.1806 - 2002 r. .
 8. Ekonomika i zarządzanie miastem. Red. R. Borodo. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 9. Filipiak B.: Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gmin. Rozprawy i Studia nr 442, Szczecin 2002.
 10. Jędrzejewski L.: Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. ODDK, Gdańsk 2004.
 11. Lubińska T., Będzieszak M.: Własny potencjał inwestycyjny jako miara pozycji wydatkowej gminy w latach 2004-2005. W: Budżet państwa i samorządów decentralizacja - oświata. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2005.
 12. Lubińska T., Franek S.: Własny potencjał dochodów jako miara pozycji dochodowej gminy w latach 2004-2005. W: Budżet państwa i samorządów decentralizacja - oświata. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2005.
 13. Lubińska T., Lozano-Platonoff A., Strąk T.: Budżet zadaniowy - racjonalność - przejrzystość - skuteczność. Ekonomista 2006, m 5.
 14. Lubińska T., Strąk T., Lozano-Platonoff A., Będzieszak M.; Metodologiczne i wdrożeniowe aspekty zastosowania budżetu zadaniowego,. "Ekonomista" 2007, nr 5.
 15. Lubińska T.: Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Difin, Warszawa 2009.
 16. Lubińska T.: Zmiany w polityce dochodowej i wydatkowej miasta Szczecina. I Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 17. Pakoński K.: Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele. Municipium, Warszawa 2001.
 18. Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 01.142.1591, zm. Dz 2.23.220 - 2002 r.).
 19. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu