BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiater Mariola (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej
Role of organizational culture in process of gaining competitive advantage based on agricultural and food industry companies
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 141-160, bibliogr. poz. 19
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kultura organizacyjna, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność, Strategia konkurencji
Organisational culture, Competitive advantage, Competitiveness, Competition strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie roli kultury organizacyjnej w procesie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Inspiracją do podjęcia tego zagadnienia była zasobowa koncepcja zarządzania strategicznego, zgodnie z którą umiejętności i zasoby, do których należy kultura organizacyjna decydują o konkurencyjności organizacji. Realizacja celu badawczego opierała się na badaniach empirycznych przeprowadzonych w czterech przedsiębiorstwach z branży rolno-spożywczej w czerwcu 2011 r.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine the role of organizational culture in the process of increasing competitive advantage, which is the main goal of business organization competitiveness strategy. The article is inspired by resources concept of strategic management according to which skills and resources that combine organizational culture determine the competitiveness of organization. The accomplishment of research purpose was based on empirical examinations carried out in June 2011 in four companies of agricultural and food industry companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 2. Barczak B., Bartusik K., Wybór strategii działania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 3. Bukowska U., Kulczycka L., Satysfakcja z pracy w kontekście kultury organizacji, Zeszyty Naukowe nr 597 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 4. Chrzanowski A., Nowe koncepcje rozwoju organizacji, Zarządzanie Zmianami Biuletyn POU, Warszawa maj 2010.
 5. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 6. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 7. Jakość zasobów pracy - kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
 8. Machaczka M., Machaczka K., Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 9. Malewska K., Wykorzystanie podejścia zasobowego do zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Management Forum 2020.
 10. Markiewicz P., Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2005.
 11. Nogalski B., Kultura organizacyjna duch organizacji, TNOiK Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 12. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 13. Pocztowski A., Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 74.
 14. Pomianek T., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1999.
 15. Porter M. E., Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 16. Prahalad C. K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-June 1990.
 17. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2004.
 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 19. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji - identyfikacja kultur znanych firm, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6289
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu