BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Title
Kultura kraju pochodzenia kapitału a kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach zagranicznych działających w Polsce
Source-of-capital country's culture effect on organizational culture in foreign enterprises operating in Poland
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 71-86, tab., bibliogr. poz. 22
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kultura narodowa, Kultura organizacyjna, Przedsiębiorstwo zagraniczne
National culture, Organisational culture, Foreign enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kultura organizacyjna jest postrzegana jako sposób na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Z tego powodu ważne jest poznanie czynników mających wpływ na jej kształtowanie. Jednym z takich czynników jest kultura narodowa. Rozpoznanie jej wpływów na kulturę organizacyjną nabiera szczególnego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw działających poza granicami kraju macierzystego lub zatrudniających pracowników z innych krajów. W niniejszym artykule podjęto analizę tego zagadnienia. W pierwszej części przedstawiono teoretyczne rozważania na temat kultury organizacyjnej i czynników wpływających na jej kształt, w tym w szczególności kultury narodowej. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowanych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Organizational culture is seen as the way to enhance competitiveness and therefore the knowledge of its factors is crucial. National culture is one of them. This factor is especially important in the case of enterprises which operate in foreign market or hire employees from other countries. In this paper the national culture influence on organizational culture is examined. First part presents review of literature on organizational culture and its factors. Second part contains the findings of empirical research on relations between the source-of-capital country's culture and organizational culture of foreign enterprises located in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Collins J., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje, MT Biznes, Warszawa 2008.
 4. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 5. Hatch M.J., Teorie organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 6. Hofstede G., Culture's Consequences, Sage Publication, London, New Delhi 2001.
 7. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 8. Kostera M., Kownacki S., Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
 9. Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007.
 10. MacIntosch E.W., Doherty A., The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave, "Sport Management Review" 2010, nr 13.
 11. Nogalski B. i in., Kultura organizacyjna - duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 101.
 12. Płoszajski P., Przy oknie siedzą bumelanci, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 3.
 13. Rutka R., Czerska M., Uwarunkowanie strategii personalnej przedsiębiorstwa, w: Roz wój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 14. Schein E.H., Organization culture and leadership, Jossey-Boss Publishers, San Francisco 1992.
 15. Siemiński M., Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, TNOiK, Toruń 2008.
 16. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna. Efektywne wykorzystanie możliwości swoich pracowników, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 17. Silverthorne C.P., Organizational psychology in cross-cultural perspective, University Press, New York 2005.
 18. Steinman H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 19. Stępień B., Rodzaje kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 10.
 20. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 21. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 22. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6285
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu