BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Marek (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
Title
Zadłużenie sektora finansów publicznych w bankach komercyjnych a kredytowanie przedsiębiorstw
Debts of Public Finances Sector in Commercial Banks Vs. Crediting of the Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 639-649, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zadłużenie, Przedsiębiorstwo, Finanse publiczne, Banki komercyjne, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa
Indebtedness, Enterprises, Public finance, Commercial banks, Business activity lending
Abstract
W artykule autor podjął próbę analizy związku przyczynowego pomiędzy zadłużaniem sektora finansów publicznych w bankach komercyjnych a kredytowaniem przez nie sektora przedsiębiorstw. Głównym celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy angażowanie się banków w finansowa¬nie sektora finansów publicznych może być jedną z przyczyn niższego kredytowania przedsiębiorstw. Do określenie związku przyczynowego użyto testu Grangera. Artykuł składa się z wprowadzenia, dwóch części i podsumowania.(abstrakt oryginalny)

In his article author made an attempt to analyse the causality between the debts of public finances sector in commercial banks and crediting the enterprise sector by these banks. The main goal was to fmd an answer to a ąuestion, whether involvement of commercial banks in financing of public finances sector can be one of the reasons for lower crediting of enterprises. Granger test was used to determine this causality. Article consists of four chapters. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Informacyjny 12/2006. NBP, Warszawa, maj 2007.
 2. Charemza W., Deadman D.: Nowa ekonometria. PWE, Warszawa 1997.
 3. EU banking sector stability. ECB, Frankfurt am Main, November 2006.
 4. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale 2007. Departament Analiz Ekonomicznych i Strukturalnych, NBP, Warszawa 2007.
 5. Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r w świetle danych F-01/1-01. Departament Analiz Ekonomicznych i Strukturalnych, NBP, Warszawa, maj 2007.
 6. Przedsiębiorczość w Polsce w 2006. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2006.
 7. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2004.
 8. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych -1 kwartał 2008. NBP Warszawa, styczeń 2008.
 9. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2006 roku. Departament Analiz i Prognoz (Numer 1/2007), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2007.
 10. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2007 r GUS, Warszawa, 21 maj 2007.
 11. Ceregra P.: Firmy niechętnie się zadłużają. "Rzeczpospolita" 2006, nr 234.
 12. Radwan A.: Relacje między spółką-kredytobiorcą a bankiem-kredytodawcą po nowemu. "Rzeczpospolita" 2008, nr 48.
 13. Starczewska-Krzysztoszek M.: Najbardziej uciążliwe są koszty pracy. "Rzeczpospolita" 2006, nr 234.
 14. Tymoczko I., Pawłowska M.: Uwarunkowania dostępności kredytu bankowego - analiza polskiego rynku. ,3ank i Kredyt" 2007, nr 6, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu