BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gruziel Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozrachunki z tytułu VAT w gospodarstwach indywidualnych z regionu Wielkopolska i Śląsk
Transaction From the Title of Vat in Indiyidual Agricultural Farms From Wielkopolska and Śląsk Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 651-662, tab.,bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, System podatkowy ad valorem
Households, Ad valorem tax system
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono rozrachunki z tytułu podatku VAT w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. We wszystkich grupach obszarowych korzyść z tytułu zwrotu podatku VAT z US stwierdzono jedynie w gospodarstwach o typie "uprawy polowe". Nie odniosą korzyści z tego tytułu rolnicy z gospodarstw o typie "zwierzęta ziarnożerne". Kwota zwrotu podatku VAT w relacji do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego nie była znacząca. W gospodarstwach o typie "uprawy polowe" podatek rolny był wyższy niż zwrot podatku VAT z US. Jedynie w gospodarstwach powyżej 25 ha UR o typie "bydło mleczne" wystąpiła odwrotna sytuacja. Tylko w gospodarstwach o typach rolniczych "uprawy polowe" i "bydło mleczne" saldo VAT z działalności inwestycyjnej było wyższe, niż z operacyjnej. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT nie będą korzystne dla wszystkich rolników. Będzie to uzależnione od typu rolniczego gospodarstw, powierzchni UR, skali zakupów środków do produkcji oraz rozmiarów procesów inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The elaboration presents transactions from the title of VAT in individual agricultural farms. In all area groups ascertained the advantage of VAT remission from Tax Office in farms of "field crops" agricultural type. The "granivores" farms will not achieved any advantages from this title. The amount of the VAT remission in relation to the income from the family-holding was not significant. In the "field crops" farms the value of agricultural tax was higher than the VAT remission from Tax Office. Only in the "milk" farms with cropland area more than 25 hectares appeared inverse situation. Solely in farms with "field crops" and "milk" agricultural types the balance value of VAT from the invest-ment activity was higher, than from operating. The generał principles of VAT settlements will be not profitable for all farmers. It will be subjected to agricultural type of farms, cropland area, the scalę of production resources purchase and the sizes of investment processes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dziemianowicz R.I.: Efektywność systemu opodatkowania^pj.a rol^JWa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 2. Grądalski F.: Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowego - zarys modelu referencyjnego dla Polski. W: O nowy lad podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. Opracowanie naukowe z Serii "Przedsiębiorczość". Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
 3. Gwizdała J.: Harmonizacja polskiego systemu podatkowego ze standardami Unii Europejskiej. W: O nowy lad podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. Opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość". Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
 4. Karolewska M.: Odstępstwa od dyrektyw dotyczących harmonizacji podatków pośrednich w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Nr 793, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz,Warszawa 2001.
 5. Modzelewski W.: Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Wydanie siódme rozszerzone i zaktualizowane. Zesz) 174, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2007.
 6. Oręziak L.: Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2007.
 7. Sokołowski J.: Zmiany w polskim systemie podatkowym w latach 2000-2005 a realizacja funkcji podatków. W: Finanse. Red. B. Pietrzak. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 8. Ustawa z 8 stycznia 1993 r., o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. DzU 1993, nr 11, poz. 50 z póżn. zm.
 9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 10. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ushig. DzU 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 11. Wasilewski M., Gruziel K.: Funkcjonowanie podatku VAT w opiniach rolników indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. Tom 93. Zeszyt 1, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu