BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werner Aleksander (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przepisy podatkowe mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorców
Tax regulations aiming at increasing financial liquidity of entrepreneurs
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 1, s. 73-95, bibliogr. 53 poz.
Keyword
Prawo podatkowe, Działalność gospodarcza, Płynność finansowa
Tax regulations, Business activity, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istotą ekonomiczną świadczeń podatkowych jest przejęcie przez organizację państwową środków „ finansowych, a więc przede wszystkim funkcja „ fiskalna. W przypadku przedsiębiorców następuje przejmowanie przez państwo rezultatów działalności gospodarczej w celu przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na wydatki publiczne, tj. dobra publiczne i dobra społecznie pożądane. W tym ostatnim zakresie następuje redystrybucja, co nadal w przypadku przedsiębiorców może nastąpić również poprzez przeznaczenie tych środków dla innych przedsiębiorców (np. poprzez udzielenie pomocy publicznej,wydatkowanie środków publicznych przy wykorzystaniu regulacji o zamówieniach publicznych). Taki transfer redystrybucyjny podlega ścisłemu reglamentowaniu przez prawo unijne oraz krajowe prawo pomocy publicznej i zamówień publicznych. Można mówić o wydzielonym obszarze przepisów opodatkowania działalności gospodarczej, gdzie także istnieją określone charakterystyczne dla tego typu podatników zasady opodatkowania działalności gospodarczej. Dotyczy to przepisów ustrojowych, a więc konstytucji, gdzie wprowadza się normy dotyczące swobody działalności gospodarczej, także przepisów dotyczących ochrony konkurencji, które to w dziedzinie podatków są ograniczane. W przypadku przedsiębiorców mowa jest nie tylko o przewłaszczeniu przez podatek własności prywatnej na rzecz państwa, ale także ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez m.in. przejęcie dochodów z tej działalności poprzez nakładanie podatków,różnicowanie podatników i przez to ingerowanie w konkurencję między przedsiębiorcami.(fragment tekstu)

The text contains basic information on business taxes in context of changes introduced on January 1, 2013 regarding the necessity to correct the costs in situation when the dues were not payed on time or when the date due is longer then the period regulated by law. The changes influence economic activity because they deprive the taxpayer of the right to consider expense as tax deductible in case when during certain period he had not payed the contractor.The reason for the change was increasing liquidity of transactions between enterprises through penalizing overdue payments. However, aside of the tax code the matter is also regulated by the transaction payment regulation act.The dualism of regulation,due to its „ fiscal effect (the bene„ficiary of new regulation is the treasury) causes the author to doubt the rationality of the new legislation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005, s. 111.
 2. Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2008.
 3. Brzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, w: Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, red. R. Mastalski, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2001, s. 223-234.
 4. DzU 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.
 5. DzU 2003, nr 139, poz. 1323 ze zm.
 6. DzU 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
 7. DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
 8. DzU 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.
 9. DzU 2012, nr 749 ze zm.
 10. DzU 2012, poz. 1342.
 11. DzU 2012, poz. 361 ze zm.
 12. DzU L 200 8/8/2000, s. 35-38, polskie wydanie specjalne: rozdz. 17, t. 01 P. 226-229.
 13. Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Zasada zupełności ustawowej w prawie podatkowym, w: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, ,,Studia i Materiały'', Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999, s. 391.
 14. Garlicki L., Uwagi do art. 22 Konstytucji, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz , red. L. Garlicki, t. 4, Warszawa 2005.
 15. Kosikowski C., Legislacja finansowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 73-76.
 16. Kosikowski C., Ustawa podatkowa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 13.
 17. Litwińczuk H., Podatki dochodowe, w: System prawa finansowego, t. III: Prawo daninowe, red. L. Etel, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 187 i 189.
 18. Oniszczuk J., Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001, s. 29 i n.
 19. Orzeczenia z 20 grudnia 1999 r., sygn. K. 4/99, OTK ZU nr 7/1999, poz. 165.
 20. Orzeczenie TK z 11 września 1995 r., sygn. P. 1/95, OTK z 1995 r., cz. II, poz. 26.
 21. Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z projektami aktów wykonawczych, 29/10/2012, Druk nr 833, s. 34.
 22. Sokolewicz W., Uwagi do art. 217, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, red. L. Garlicki, t. 4, Warszawa 2005, s. 12-19.
 23. Sygn. akt K 1/94.
 24. Sygn. akt K 45/01.
 25. Vide orzeczenie sygn. akt W 3/90, OTK z 1991 r., poz. 266.
 26. Wyrok TK z dnia 9 lutego 1999 r., sygn. U 4/98, OTK ZU nr 1/1999, poz. 4.
 27. Wyrok TK z dnia1 września 1998 r., 6 sygn. U 1/98, OTK ZU Nr 5/1998, poz. 65.
 28. Wyrok TK z dnia 6 marca 2002 r., sygn. P 7/00, OTK ZU nr 2/A/2002, poz. 13, s. 165.
 29. Wyrok TK z dnia 1 września 1998 r., sygn. U 1/98, OTK ZU nr 5/1998, poz. 63, s. 397.
 30. Wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r., sygn. K. 39/97, OTK ZU nr 6/1998, poz. 99.
 31. Wyrok TK z dnia 10.12.2002 r., sygn. akt K 27/02, OTK-A 2002//7/92.
 32. Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. K 4/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 41.
 33. Wyrok TK z dnia 16 czerwca 1998 r., sygn. U 9/97, OTK ZU nr 4/1998, poz. 51.
 34. Wyrok TK z dnia 16 czerwca 1998 r., sygn. U 9/97, OTK ZUnr 4/1998, poz. 51.
 35. Wyrok TK z dnia 2 lipca 2003 r., sygn. P 27/02, OTK ZU nr 6/A/2003, poz. 59.
 36. Wyrok TK z dnia 2010-11-04, sygn. P 44/07, DzU 2010.215.1419 z dnia 2010-16.
 37. Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., sygn. K 6/02, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 33.
 38. Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., sygn. K 6/02, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 33.
 39. Wyrok TK z dnia 3 grudnia 1996 r. (sygn. K 25/95, OTK ZU nr 6/1996, poz. 52, s. 501).
 40. Wyrok TK z dnia 6 marca 2002 r., sygn. P 7/00, OTK ZU nr 2/A/2002, poz. 13.
 41. Wyrok TK z dnia 6 marca 2002 r., sygn. P 7/00.
 42. Wyrok TK z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. K 46/07, OTK ZU nr 6/A/2008, poz. 104.
 43. Wyrok TK z dnia 9 września 2004 r., sygn. K 2/03, OTK ZU nr 8/A/2004, poz. 83.
 44. Wyrok TK z dnia 9 września 2004 r., sygn. K 2/03, OTK ZU nr8/A/2004, poz. 83, s. 1020.
 45. Wyrok TK z dnia z 13 lutego 2001 r., sygn. K. 19/99, OTK ZU nr 2/2001, poz. 30.
 46. Wyrok TK z dnia: 1 września 1998 r., sygn. U 1/98,OTK ZU nr 5/1998, poz. 65.
 47. Wyrok TK z dnia16 czerwca 1998 r., sygn. U 9/97, OTK ZU nr 4/1998, poz. 51, s. 313.
 48. Wyrok TK z: 7 czerwca 2004 r., sygn. P4/03, OTK ZU nr 6/A/2004, poz. 55.
 49. Wyrok TK z: 10 kwietnia 2001 r., sygn. U 7/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 56.
 50. Wyrok TK z: 15 lutego 2005 r., sygn. K 48/04; 29 listopada 2006 r., sygn. SK 51/06, OTK ZU nr 10/A/2006, poz. 156.
 51. Wyrok TK z: 5 listopada 2002 r., sygn. P 7/01 OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 80.
 52. Wyrok z 27 kwietnia 2004 r., sygn. K 24/03, OTK ZU nr 4/A/2004,poz. 33, s. 461.
 53. Wyrok z dnia 20 listopada 2002 r. (sygn. K 41/02, OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 83).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.1.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu