BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jako element konstrukcji mechanizmu wyboru zwycięzców
Market of Property Laws for Certificates of Origin of Electric Energy from Renewable Sources as the Component in the Construction of Winners Selection Mechanism
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 545-556, tab.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Energia elektryczna, Technologie wytwarzania
Renewable energy sources, Electric power, Manufacturing technologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wskazane prawa majątkowe zostały "wbudowane" w konstrukcję administracyjnego instrumentu, tzw. mechanizmu wyboru zwycięzców. Mechanizm ten polega na kompensowaniu inwestorom wyższego zazwyczaj kosztu wprowadzenia technologii wytwarzania energii elektrycznej na bazie odnawialnych źródeł energii. Mechanizm ten wyposażony jest w dwa zasadnicze instrumenty: pomoc publiczną i przymus administracyjny do zakupu przez przedsiębiorstwa dostarczające energię końcowym odbiorcom energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Celem opracowania jest przybliżenie konstrukcji tego drugiego instrumentu oraz przeanalizowanie jego skuteczności w prowadzeniu bieżącej polityki klimatycznej. (abstrakt oryginalny)

In global, regional and national scale there occurs strong pressure for undertaking activities aimed at the promotion of electric energy production from renewable sources. These activities take advantage of the, so called, winners selection mechanism, which consists in offering investors compensation for the usually higher cost of implementing low emission and decarbonising, at the same time, technology. Such mechanism uses two instruments: public aid and administratively imposed obligation to purchase energy from renewable sources by enterprises which sell it to final recipients. The subject matter of the hereby study is the second of these instruments due to its interesting hybrid construction at the background of Polish legislative solutions. It owes its nature to green certificates, closely related to it, which generate property laws constituting a tradable commodity. The objective of this article is to analyze and evaluate the level of property laws application for certificates of origin (green certificates) of renewable energy sources in carrying out current energy and climate oriented policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005, s. 118.
  2. Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 45.
  3. Kuciński K. (red.), Energia w czasach kryzysu, Difin, Warszawa 2006, s. 152.
  4. Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 239.
  5. Szablewski A.T., Mechanizmy wspierania inwestycji w energetyce niskoemisyjnej, [w:] Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, pod red. A.T. Szablewskiego i I. Wojciechowskiej-Toruńskiej, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 318-319.
  6. Szpiganowicz P., Polski system zielonych certyfikatów na tle systemów funkcjonujących w innych krajach europejskich, www.ptce.pl.
  7. The role of electricity, Eurelectric, Brussels 2007, s. 35-42.
  8. The start of something big, "The Economist", July 1 th., 2009, s. 75.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu