BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyka Irena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Rynkowe instrumenty finansowe w perspektywie nowych wyzwań rozwojowych sektora bankowego
Financial Market Instruments in the Light of Upcoming Banking Sector's Challenges
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 597-609, rys.
Keyword
Instrumenty finansowe, Sektor bankowy, Sekurytyzacja aktywów
Financial instruments, Banking sector, Asset securitisation
Note
summ.
Abstract
Głównym przedmiotem tego opracowania są rynkowe instrumenty finansowe, które w okresie globalnego kryzysu finansowego stały się źródłem "zarażania". Bezpośrednim natomiast jego celem jest określenie motywów i stopnia zaangażowania współczesnych banków w rynkowe instrumenty finansowe. Istnieje bowiem wiele przesłanek, które wskazują, że niestabilność finansowa gospodarki globalnej jest efektem nadmiernego rozwoju tych instrumentów finansowych w sektorze bankowym. Rynkowe instrumenty finansowe przyjmują w nim stale nową formę i pojawiają się w hybrydowej postaci sprzyjając powstawaniu różnych "wydmuszek". Kredyty mieszkaniowe, które spowodowały globalny kryzys finansowy nie są więc jedynym możliwym źródłem zakłóceń na rynku bankowym. Stabilność finansowa gospodarki globalnej pozostaje więc stale zależna od skali ekspansji rynkowych instrumentów finansowych, w szczególności kredytowych instrumentów pochodnych, których zastosowanie jest bardzo szerokie i sprzyja przenoszeniu ryzyka bankowego na zewnątrz, nie zmniejszając jego skutków w całym sektorze bankowym i gospodarce. (fragment tekstu)

Our article focuses mainly on the issue of financial market instruments, that have become a source of a spreading "infection" in times of financial crisis. The main goal is a specific assessment of financial instruments usage motives as well as the level of modern banks dedication towards them. There are numerous reasons to believe that the global economy instability is merely an effect of unlimited abuse of such instruments in the banking sector, especially in relation to credit derivatives. Their common usage facilitates a diffusion of financial risk outside of the banking system and has numerous effects on the whole sector as well as on global economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bączyk M., Koziński M.H., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Papiery wartościowe, Zakamycze, Kraków 2000, s. 51-52.
 2. Borek M., CDO - najbardziej "bankowe" instrumenty sekurytyzacji, "Bank" 2001, nr 10, s. 62.
 3. Głogowski A., Rola instrumentów pochodnych w kryzysie światowego systemu finansowego lat 2007-2009. Wybrane zagadnienia, "Bank i Kredyt" 2010, nr 1, s. 3-4 (wkładka "Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce od A do Z").
 4. Gudkova S., Sekurytyzacja należności kredytowych banków. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 57.
 5. Jackowicz K., Pochodne instrumenty kredytowe. Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, "Bank i Kredyt" 2001, nr 4, s. 33-36.
 6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe i inżynieria finansowa, PWN Warszawa 1996, s. 17.
 7. Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne: charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 12.
 8. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce. BMiB, Warszawa 1997, s. 61-63.
 9. Krzyżkiewicz Z., Jaworski W.L., Puławski M., Walkiewicz R., Leksykon Bankowo-Giełdowy. Poltext, Warszawa 2006, s. 188.
 10. Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości. PWE, Warszawa 2007, s. 162.
 11. Mizen P., The Credit Crunch of 2007-2008. A Discussion of the Background. Marcet Reactions and Policy Responses. Federal Reserve Bank of St. Louis Review 2008, s. 532-533.
 12. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawno podatkowe, Difin, Warszawa 2004, s. 44 i dalsze.
 13. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 296 i dalsze.
 14. Pawliszyn M., Rozwój rynku pochodnych instrumentów kredytowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 11-12, s. 5.
 15. Pyka I., Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych. Prace naukowe AE Katowice, Katowice 2003, s. 31.
 16. Securitisation Data Report Q3:2009 (dane pozyskane ze strony internetowej www.afme.eu).
 17. Waszkiewicz A., "Papierowe" bogactwo sekurytyzacji, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4, s. 28.
 18. Zombirt J., Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich, "Monografie i Opracowania" nr 508. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 159.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu