BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński), Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej Gospodarki
Export of Small and Micro Companies as a Chance of Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 13-21, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Gospodarka, Przedsiębiorstwo, Eksport
Economy, Enterprises, Export
Note
summ.
Abstract
Najważniejszym zadaniem aktualnego programu gospodarczego rządu Polski jest uzdrowienie sektora finansów publicznych. Realizacja tego zadania wymaga skutecznej konsolidacji budżetu państwa, zmniejszenia długu publicznego, wzrostu nakładów na inwestycje oraz wspierania wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia. Jednym ze sposobów urzeczywistnienia tych zamierzeń może być zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność eksportową. Analiza danych dotyczących wartości PKB Polski i świata w latach 1990-2010 prowadzi do wniosku o korzystnym kierunku przemian zachodzących w tym okresie w polskiej gospodarce. W tym czasie światowy PKB wzrósł o 284%, a wartość światowego eksportu, w cenach bieżących, o 437%. W Polsce relacje wartości PKB i eksportu w 2010 roku do wartości w 1990 roku wynosiły odpowiednio: 726% i 1142%1. Z powyższego wynika, że polska gospodarka relatywnie szybko integruje się z otoczeniem międzynarodowym, a kontynuacja tych zmian może przyczynić się do realizacji zadań stojących przed polskim rządem. Analizując handel światowy jako całość, ekonomiści już dawno dostrzegli, że rozmiary handlu między dowolnymi krajami są proporcjonalne (przy innych czynnikach niezmienionych) do iloczynu PKB tych krajów oraz maleją wraz ze wzrostem odległości między krajami. Zależność ta została opisana w formie równania znanego pod nazwą grawitacyjnego modelu handlu2. Analizy OECD wskazują natomiast, że wzrost eksportu o 10%.(fragment tekstu)

The article presents favourable impact of export on the economic development of our country and the benefits for Polish exporters. It demonstrates also that the export potential of micro and small companies is only partially exploited. Micro and small companies have dominant position in the structure of Polish companies, but their share in export is not adequate to their potential. Increasing share of these companies in foreign trade is a real chance for the improvement for the whole Polish economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Gorynia, Eksport szansą Polski, "Rzeczpospolita" 13 lipca 2012, s. B 10.
 2. P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25-32.
 3. Działania wspierające rozwój gospodarczy oraz przedsiębiorców w wybranych państwach członkowskich OECD, Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2011, s. 11.
 4. Z. Jankiewicz i inni, Notatka. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2012 roku, NBP, Instytut Ekonomiczny, 12 września 2012 r., s. 1-18. Raport ten zawiera dane dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób.
 5. A. Wilmowska, Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Polsce w latach 2008-2009, PARP, 2010, s. 12.
 6. A. Fandrejewska Znakomity rok dla eksportu, "Rzeczpospolita", 24.10.2012 roku, s. 19.
 7. B. Drewnowska, Polskie firmy bliżej światowego luksusu, "Rzeczpospolita", 17.10.2012, s. 24.
 8. M. Kosowska, Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 182- 192.
 9. P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa..., s. 28-30.
 10. Badaniami objęto 6900 przedsiębiorstw, z czego 5774 były to mikroprzedsiębiorstwa, a 1126 - małe przedsiębiorstwa. Badania zostały przeprowadzone w dniach od 22.08. do 21.09.2011 r. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, red. T. Kierzkowski Bank PEKAO SA, 2011, s. 10.
 11. M. Strzyżewska, Konkurencyjność polskich eksporterów - wybrane aspekty, w: Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, 2008, s. 48.
 12. A. Gorczyńska, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2008, s. 59-61.
 13. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Gdańsk 2005, s. 97-99.
 14. Unternehmensführung im Mittelstand, red. M. Schauf, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 2009, s. 41.
 15. S. Kinkel, Erfolgsfaktor Standortplanung, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2004, s. 29.
 16. A. Bielawska, Ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, w: Szkice o finansach, Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, Katowice 2012, s. 39.
 17. A. Silska, Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2004, s. 22-42.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu