BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures
Forecasting the Level of Stock Market Indices by the Market Index Futures
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 663-674, tab., rys.
Keyword
Indeks giełdowy, Rynki finansowe, Kontrakty futures, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Prognozowanie, Wyniki badań
Stock market indexes, Financial markets, Futures contracts, Warsaw Stock Exchange Index, Forecasting, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zgodnie z teorią rynków finansowych, ceny kontraktów terminowych futures informują o prawdopodobnych przyszłych cenach instrumentów, które są bazowymi dla kontraktów. Określają zatem oczekiwania rynku co do cen instrumentów bazowych. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zbadanie sprawdzalności prognoz inwestorów dotyczących poziomu indeksów giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2003 oraz 2007-2009, w oparciu o notowania kontraktów indeksowych. Celowi podporządkowano układ pracy, która składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera opis modelu oczekiwań, będącego podstawą wyznaczania przyszłych cen kasowych w oparciu o ceny futures. W drugiej części opisano metodę badawczą. Trzecia część artykułu to prezentacja wyników przeprowadzonych badań oraz ich interpretacja. (abstrakt oryginalny)

Large errors in estimating future levels of indices on the Warsaw Stock Exchange can be explained, according to the theory of Keynes and Hicks, different expectations of speculators and investors to hedge. It means they occupy opposite positions on the futures market. In this way speculators can make a profit, and the corresponding losses of hedgers in the futures market are offset by their gains in the spot market. At the same time research has confirmed that the shorter the forecast horizon, the smaller the prediction errors. Moreover, the size of the revaluation and the understatement of the forecast reported that investors in making the forecasts are strongly influenced by the prevailing situation on the stock market. Strong downward trends in cause investors pessimism and this translates into an underestimation of forecasts. However, strong increases produce the feeling that will continue, and investors tend to over-estimate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 364-365.
 2. Duffie D., Futures Markets, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989, s. 3.
 3. Hull J., Kontrakty terminowe I opcje. Wprowadzenie, WIG -Press, Warszawa 1999, s. 34.
 4. Kolb R.W., Futures, Options&Swaps, Blackwell Publishers 1997, s. 27.
 5. Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 352.
 6. Marciniak Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 199.
 7. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe, Difin, Warszawa 2004, s. 131-135.
 8. Ratajczak L., Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999, s. 100.
 9. Smith W. Jr., Smithson C.W., Wildford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC: Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 251-252.
 10. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003, s. 38.
 11. Widz E., Strategie giełdowe na rynku finansowych kontraktów futures w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 87-144.
 12. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady , zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 45-46.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu